Posts tagged ‘FROB’

octubre 11, 2012

Estatu espainiarreko bankaren beharrizanak

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/10

Joan den ostiralean argitaratu zuten Oliver Wyman kontsultorak estatu espainiarreko bankaren egoerari buruzko txostena. Txosten honetan irakur daitekeenez estatu espainiarreko bankak 53.745 milioi euroko kapital defizita dauka eta ia erdia Bankiari dagokio (24.743 milioi euro).

ELAren Azterketa Bulegoko 11. Buletinetik hartua

Erresistentzia froga hauek paperean egindako simulazioak dira, ekonomiaren okertze orokor baten aurrean, langabeziaren igoerarekin, kredituen ordaintze ezarekin eta inbertsioen balio gutxitzearekin, banku eta kutxek duten ahalmenaren inguruan. Kasu honetan saiakerak egiteko jarritako oinarrizko testuingurua hurrengoa da: BPGdren %1,7ko jaitsiera metatua 2014rarte eta %23,4ko langabezi tasa. Kontutan hartzen den bigarren testuingurua, testuinguru zaila da, honako ezaugarriekin: BPGdren %6,5eko jaitsiera metatua 2014 urterarte, batazbesteko %29ko maileguen ordainketa eza eta %27,2ko langabezia. Oinarrizko testuinguruan kreditu erakundeek ustezko galerei aurre egiteko benetako kapitalaren (Tier1) portzentaia %9koa da eta testuinguru zailagoan %6koa.

Guztira 14 banka erakunde aztertu dira, estatu espainiarreko sistema finantzieroaren %90a ordezkatzen dutelarik. 14 banketxe hauetatik 4 nazionalizatutakoak dira, hau da FROBak (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria) kontrolatuak. Guztira, txostenaren arabera, nazionalizatutako lau banketxe hauek 46.206 milioi euroko berkapitalizazio beharrizana dute. Bankia zerrendaburu da 24.743 milioi euroko kapital beharrizanarekin, atzetik Catalunya Caixa 10.825 milioi euroko beharrizanaz, Novagaliciak 7.176 milioi euro behar ditu eta Banco de Valenciak beste 3.462 milioi euro. Lau erakunde hauek kapital beharrizan osoaren %86a batzen dute.

Nazionalizatuak izan ez diren beste hiru bankuk kapital beharrizana dute: Banco Popular (3.223milioi euro), Banco Mare Nostrum (2.208 milioi euro) eta Ibercaja, liberbank eta Caja3 ren arteko fusioa (2.108 milioi euro).

Aztertutako gainontzeko zazpi bankuek ez dute kapital beharrik. Hauetxek dira: Santander, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Bankinter eta Unicaja eta Caja España Dueroren arteko fusioa.

2011 urtean egindako azket estres testean 5 banku espainiarrek ez zuten froga gainditu. Azterketa hau gainditzeko %5eko kaudimen koefizientea izatea beharrezkoa zen. 2010 urte bukaeran, kapital gehikuntzarik egin gabe 9 banku espainiarrek ez zuten beharrezko kaudimen koefizienterik froga gainditzeko. Eta 2011ko apirilean, kapital gehikuntzak egin ondoren 5 bankuk ez zuten gainditu. Froga gainditu ez zuten bankuak hauek izan ziren: Unnim, Catalunyacaixa, CAM, Caja3 eta Banco Pastor. Momentu horretan Espainiako Bankuaren esanetan, 5 banku hauek ez zuten kapitala gehitzeko beharrik espainiar finantzar sistemak bazituelako hornikuntza orokor edota bono bihurkor nahikoa eta froga egiteko orduan ez zirenak kontutan hartu; beraien ustez hala izanez gero %5eko kaudimen koefizientea gaindituko lukete. Banka Europearreko Aginpidearen (EBA) arabera 7 erakunde espainiarrek froga justu gainditu zuten beraien kaudimen koefizientea %5 eta %6 bitartean zegoelako.

EBAren gomendioen artean zegoen ikuskariek froga gainditu ez zuten erakundeei kapital beharrizanak betezea eskatzea. Espainiako Bankuak ziurtatu zuen nahiz eta froga ez gainditu espiniar erakunde batek ere ez zuela kapital gehikuntzarik behar erresistentzia frogen ondorioz. Elena Salgadok, ordungo ekonomia presidente ordea, ziurtatu zuen emaitzak ezin hobeak zirela eta espainiar finantziar sistemaren sendotasuna bermatzen zuela.

Espainiako Bankuak adierazi zuen espainiar bankaren sektoreak gardentasun osoko froga bat egin zuela.

Estatu espainiarrean nota ona eraman zuten bankuetxeak honakoak izan ziren: Banca March, Kutxa, Unicaja, BBVA, BBK, Banco Santander, Banc Sabadell eta Bankia. Hauetxek izan ziren estatuko sistema finantzieroko kalitatezko baliabide onenak zituztenak. Handik urtebetera esanguratsua da adibidez, Bankiari gertatu zitzaiona.

Argi geratu zen 2011ko estress testaren froga fartsa haundi bat izan zela. Are gehiago 2010ekoak, non Irlandako bankuak esaterako, “osasuntsuak” zirela esan zuten eta lau hilabete geroago erreskate finantzieroa jaso zuten.

Aldioro sistema finantzieroari egiten zaizikion frogak zalantzagarriak dira, orain arte egindako guztiak nabarmen geratu direlako argitaratu eta denbora gutxira. Joan den astean aurkeztutako txostenean, esaterako, testuinguruak azaldu dituguneko paragrafoan aipatutako benetako kapitalaren portzentaia desberdina da bi testuinguruetan. Arrigarria da testuinguru zailago batean galerei aurre egiteko kapitala oinarrizko testuinguruan baino baxuagoa izatea. Aipagarria da, portzentai hori legez finkatzen dela eta gobernuak 24/2012 Errege Dekretuz finkatu zuen: “kreditu erakundeek, gutxienez, dauzkaten arrisku esposizioen %9ko kapitala izan behar dute”. Beraz, simulazioa %9a kontutan hartuta egin izan bazen bankuen kapital beharrizana ez litzateke 53.700 milioi eurokoa izango askoz ere altuagoa baizik. Akats hau nabarmen geratzen da “Entite bakoitzaren emaitzak” atalean Santanderrek eta BBVAk oinarrizko testuinguruan askoz ere kapital gutxiago agertzen denean testuinguru zailean baino.

Argi dago beraz, estatuko bankan izugarrizko galerak metatuko dituela eta arazo horren konpnbidea zortzapena murriztea izango dela. Ez da egia mailegua ekonomia errealeara aterako denik eta begibistakoa da bankuak diru publikoaz erreskatatzen jarraituko dutela.

octubre 11, 2012

Necesidades de la banca española

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/10

El viernes pasado se hizo público el informe que ha realizado la consultora Oliver Wyman sobre la situación de la banca española. De dicho informe se desprende que la banca española tiene un déficit de capital de 53.745 millones de euros y que casi la mitad de esa cantidad pertenece a Bankia (24.743 millones de euros).

Recogido del Boletín 11 del Gabinete de Estudios de ELA

Las pruebas de resistencia consisten en simulaciones hechas sobre papel acerca de la capacidad de los bancos y cajas para enfrentarse a un deterioro general de la economía y algunas de sus secuelas como un aumento del desempleo, el impago de créditos y la devaluación de sus inversiones. En este caso se han establecido un escenario base con una caída acumulada del PIB del 1,7% y una tasa de desempleo del 23,4% y otro adverso con una caída acumulada del PIB del 6,5% hasta el 2014, un escenario de impago de crédito del 29% de media y un escenario donde el desempleo alcanza el 27,2%. En el escenario base el capital puro con el que las entidades pueden hacer frente a sus supuestas pérdidas (Tier1) es del 9% mientras que en el escenario adverso es del 6%.

En total se han analizado 14 entidades bancarias que representan en torno al 90% del sistema financiero del Estado español. De estos 14 bancos 4 son entidades nacionalizadas, por lo tanto controladas por el FROB. En total, el informe estima que las cuatro bancas nacionalizadas tienen una necesidad de recapitalización de 46.206 millones de euros. Bankia encabeza la lista, con una necesidad de capital de 24.743 millones de euros y le siguen Catalunya Caixa, que precisa 10.825 millones de euros, Novagalicia, con una necesidad de capital de 7.176 millones de euros y el Banco de Valencia con otros 3.462 millones. Estas cuatro entidades nacionalizadas concentran el 86% de las necesidades de capital.

En total, el informe estima que las cuatro bancas nacionalizadas tienen una necesidad de recapitalización de 46.206 millones de euros.

Otras tres entidades no nacionalizadas pero con necesidades de capital adicional, son: Banco Popular (3.223 millones de euros), Banco Mare Nostrum (2.208 millones de euros) y la fusión de Ibercaja, Liberbank y Caja3 (2.108 millones de euros).

El resto de entidades que completan el análisis no necesitan capital. Estas son : Santander, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Bankinter y la fusión de Unicaja y Caja España Duero.

En el último test de estrés llevado a cabo en 2011, 5 bancos españoles suspendieron. En este test se solicitaba un ratio de solvencia del 5% para aprobarlo. A finales de 2010 y sin ampliar capital 9 entidades españolas no tenían el ratio de solvencia suficiente como para aprobar este examen. En abril de 2011 y después de haber realizado ampliaciones de capital, 5 entidades españolas suspendieron por no haber llegado al %5 de ratio de solvencia. Los bancos españoles con suspenso fueron Unnim, Catalunyacaixa, CAM, Caja3 y Banco Pastor. En este momento el Banco de España dijo que estos bancos no necesitaban ampliaciones de capital ya que el sistema español contaba con provisiones genéricas o bonos convertibles que de ser tenidos en cuenta para calcular la nota les haría aprobar. A pesar de ello la Autoridad Europea Bancaria (EBA) destaca que 7 entidades españolas tendrían un aprobado raspado al tener un ratio de capital entre el 5 y el 6%.

La EBA recomendaba a los supervisores nacionales que requiriesen a las entidades suspendidas a tomar medidas para cubrir sus necesidades de capital. El Banco de España aseguró que pese a los suspensos “ninguna entidad española requiere aumentar su capital como consecuencia de las pruebas de resistencia de la EBA”. La vice presidenta económica Elena Salgado, en la línea del gobernador del Banco de España, aseguró que el resultado del test de estrés era excelente y que mostraba la solidez del sistema financiero español.

El Banco de España declaró que el sector bancario español se sometió a un ejercicio de total transparencia.

Las buenas notas en España se la llevaron Banca March, la Kutxa, Unicaja, BBVA, BBK, Banco Santander, Banc Sabadell y Bankia. Fueron las entidades con mayor nivel de recursos de máxima calidad del sistema financiero español. Transcurrido un año desde la realización del último examen de la banca, no hay más que ver lo que ha sucedido, por ejemplo, con Bankia.

El test de estrés de 2011 demostró ser una farsa aún más rápido que el realizado en 2010, cuando los bancos irlandeses, por ejemplo, fueron proclamados como “sanos”. Cuatro meses después tuvieron que recibir un rescate financiero.

La credibilidad de estas pruebas periódicas al sistema financiero es dudosa, ya que todas las realizadas hasta el momento han quedado en evidencia al de pocos meses. En este informe presentado la semana pasada, por ejemplo, el porcentaje de capital puro mencionado en la descripción de los escenarios simulados es diferente. Curiosamente se pide menos capital para hacer frente a las pérdidas en un escenario adverso. Cabe destacar que ese porcentaje se fija por ley y el gobierno lo estableció en el RD 24/2102: “las entidades de crédito deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo”. Por lo tanto, si la simulación se hubiese hecho tomando en cuenta ese 9%, la necesidad de capital de la banca no hubiese sido de 53.700 millones de euros, sino que mucho más elevada. Este error se refleja en el informe cuando en el apartado de “Resultados por Entidad” el Banco Santander y la BBVA tienen menos capital en el escenario base que en el adverso.

Está claro que el total de la banca del Estado español acumulará enormes pérdidas y que la solución será ir reduciendo el endeudamiento, por lo tanto, no es cierto que el crédito vaya a fluir en la economía real y más cuando es evidente que se seguirán rescatando bancos con dinero público.

agosto 29, 2012

El Gobierno destina otros 41.000 millones de dinero público para ayudar a la banca

Iturria: elconfidencial.com – 2012/0827

LOS AVALES DEL ESTADO PASAN DE 217.043 A 258.000 MILLONES

Con la que está cayendo, el Gobierno ha elevado en más de 40.000 millones el dinero disponible para avales del Estado en 2012, que se utilizan mayoritariamente para garantizar las emisiones de las entidades financieras y del FROB (Fondo de Reestructuración ordenada Bancaria). De esta forma, el total de avales estatales para este año puede alcanzar 258.278 millones, frente a los 217.043 que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Así se recoge en el borrador de Real Decreto de reforma financiera que el Gobierno aprobará el próximo viernes (y que puede cambiar hasta entonces). En una disposición final, modifica la Ley de Presupuestos para elevar el tope de avales que puede conceder el Estado. Éstos no computan como déficit público salvo que sean ejecutados -esto es, que se produzca un impago de la deuda por parte del emisor-, en cuyo caso sí se consideran un gasto del Estado.
Dentro de esta cantidad se incluyen las garantías a favor de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), es decir, las aportaciones de España al fondo de rescate europeo, que ascienden a 92.500 millones. En segundo lugar, aparecen los avales para la banca, que inicialmente eran 55.000 millones. El citado borrador establece que este importe “se reserva para los avales que se otorguen a partir de la entrada en vigor de esta ley”.
Las garantías para la banca se han disparado ante las necesidades de liquidez de la banca y el cierre de los mercados, a pesar de la apelación masiva de nuestras entidades a la ventanilla del BCE. Así, en marzo alcanzaron un máximo histórico de 133.000 millones, con un incremento del 35% respecto a diciembre. En teoría, se trataba de facilitar el acceso a la liquidez ante el cierre puntual de los mercados, pero la prolongación de esta situación durante años ha convertido los avales en una fórmula habitual.
Igualmente, inicialmente se contemplaban como una ayuda puntual a un sistema financiero sólido, con lo que no había dudas sobre su devolución. Ahora, después de la intervención o nacionalización de ocho entidades y las fuertes debilidades de otras muchas, el fantasma de la ejecución del aval es algo real. Ahora bien, se supone que el dinero del rescate europeo de hasta 100.000 millones solucionará también este problema y servirá para devolver esta deuda avalada a sus compradores.
Avales para que el FROB rescate más entidades
Esta cantidad también incluye 66.000 millones -que pueden elevarse ahora- destinados al FROB, para que el fondo de rescate bancario pueda salir a los mercados a financiarse con la garantía del Estado. De esta forma, podrá captar más dinero para inyectarlo a las entidades en apuros como ha hecho hasta ahora. Algo que puede elevar los recursos propios actuales del FROB, ya que el apalancamiento del mismo no puede superar en más de seis veces sus fondos propios. Estos en la actualidad alcanzan los 9.000 millones, aunque tiene otros 6.750 dispuestos en los Presupuestos del Estado.
No obstante, con el rescate europeo de hasta 100.000 millones se reduce la necesidad de utilizar estos avales, puesto que el FROB dispondrá de estos recursos del FEEF para inyectarlos en las entidades en apuros. En teoría, el tipo de interés del rescate será muy inferior al que pueda obtener el FROB financiándose en el mercado aunque sea con la garantía del Estado.
Como es sabido, Oliver Wyman determinará en septiembre la cantidad exacta de capital que precisa cada entidad para hacer frente a sus pérdidas en un escenario adverso, con lo que se estimará el importe definitivo total que recibirá el FROB de la facilidad europea. El primer análisis global realizado por esta consultora y por Roland Berger arrojó unas necesidades globales de entre 51.000 y 62.000 millones. El Gobierno espera que la cifra final sea inferior a esta última, si bien tendrá que incluir adicionalmente las pérdidas en participadas y deuda pública, no estimadas en la evaluación de las consultoras.

Los ministros De Guindos y Montoro, en una imagen de archivo. (EFE)
agosto 28, 2012

El reino de España sangra a su población para salvar sus bancos privados

Iturria: Jérome Duval – ATTAC-CADTM País Valencià – 2012/08/28

Bankia, caso emblemático de la crisis bancaria española

El rescate de BFA-Bankia, via nacionalización de sus pérdidas y activos tóxicos, seguido de una demanda histórica de ayuda publica de 19.000 millones de euros (23.500 millones en total con las ayudas ya recibidas), ha precipitado a España en una histeria política, cuyo pulso es batido por la tensión financiera de los plazos que marcan los acreedores. El anuncio del gobierno de Rajoy el pasado 9 de junio de 2012 de un plan de rescate,- que antes había rechazado-, de hasta 100.000 millones de euros (entorno al 10% del PIB), destinado a sanear el conjunto del sector financiero español, puso a los mercados y las instituciones financieras internacionales bajo tensión. Las reuniones del eurogrupo, del G-20 o las videoconferencias, se suceden desde Roma, Washington, París o Bruselas sin lograr calmar el furor de los especuladores, embravecidos en el mercado de deuda. Durante ese tiempo, la ciudadanía sufre nuevas medidas antisociales, hundiéndola en una precariedad cada vez más extrema.

En el meollo de esta crisis está BFA-Bankia, cuarto banco del país en términos de capitalización bursátil, con 10 millones de clientes y alrededor de 380.000 accionistas. Bankia representa el 10% del sistema financiero español. Sin duda es el banco más expuesto a los créditos inmobiliarios de alto riesgo, por lo que está considerado como un banco “sistémico”: su quiebra podría arrastrar al conjunto del sector bancario y seguidamente, a toda la economía del país. Bankia, o más exactamente BFA-Bankia, nació a finales de 2010 y es el fruto de un inteligente conglomerado que permite aislar los activos inmobiliarios problemáticos de las siete cajas de ahorros reagrupadas en el seno de su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorros). Ésta, ayudada por el Estado, opera como el “banco malo” de Bankia. El Estado avala la montaña de activos inmobiliarios dudosos reunidos en BFA mientras que su filial Bankia, desembarazada de tan pesada carga, intenta atraer capital de pequeños inversores para su salida a bolsa. El objetivo está claro: transferir los riesgos resultantes de la burbuja inmobiliaria, del sector privado al público. Contribuyentes, clientela perjudicada y pequeño accionariado en riesgo a causa de las recomendaciones irresponsables de la banca, quedarán directamente afectados; pero aún más ampliamente, la población española en su conjunto sufrirá de nuevo el lastre de una deuda privada devenida pública. Se trata de nuevo de una excelente oportunidad para los banqueros,-responsables de inversiones de alto riesgo que han desembocado en pérdidas astronómicas-, de salvar sus apuestas indecentes.

Los sucesivos gobiernos de Zapatero (PSOE, izquierda liberal) y de Rajoy (PP, derecha liberal creada por el franquista Manuel Fraga), escogen socorrerles desembarazándoles del riesgo insostenible derivado de la burbuja inmobiliaria e inyectando dinero cargado directamente a los presupuestos del Estado, en detrimento de sectores vitales como la protección social, la educación, la sanidad o aún la lucha contra los incendios. Dado que el Estado se endeuda para sanear la banca, los recortes presupuestarios que afectan al estado del bienestar son decretados ineludibles para lograr reducir el déficit ocasionado. He aquí la trampa que queremos denunciar. BFA-Bankia, que ha sido criticada además por contar entre sus directivos1 con antiguos miembros activos del Partido Popular, sobre todo de la antigua Caja Madrid,- actualmente integrada en BFA-, representa un caso de escuela que mezcla políticos y banqueros al servicio de las finanzas.

BFA, el “banco malo” de Bankia

A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, la reestructuración del sector bancario ha provocado que el número de cajas de ahorro pase de 45 a una quincena desde principios de 2011. En consecuencia, además de los cierres de sucursales y los consiguientes despidos, el capital ha quedado concentrado en las manos de enormes entidades consideradas “too big to fail” (“demasiado grandes para caer”). Sólo dos pequeñas cajas escapan a la fusión: Caixa Ontinyent y Caixa Pollença.

BFA (Banco Financiero y de Ahorros) nace el 3 de diciembre de 2010 y comienza a operar en enero de 2011. Esta nueva entidad es el fruto de la fusión de siete cajas de ahorro regionales, minadas por una burbuja inmobiliaria que no acaba de desvelar la profundidad de la crisis: se trata de Caja Madrid y Bancaja que detentan la mayoría del accionariado (52,06% y 37,70% respectivamente), a las que se incorporan Caja de Canarias (2,45%), Caja de Ávila (2,33%), Caixa Laietana (2,11%), Caja Segovia (2,01%) et Caja Rioja (1,34%). Más allá del Banco de España y los altos responsables de Bankia, el gobierno socio-liberal de Zapatero tiene la responsabilidad de haber autorizado y alentado tal fusión. A final de 2010, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)2, el fondo público de ayuda al sector, otorga un préstamo de 4.465 millones de euros a BFA, la matriz de Bankia, y abre así la vía a la nacionalización de la banca. Esta operación tenía como objetivo sanear las cuentas de las cajas de ahorros reagrupadas en el seno de la nueva entidad. Pero ello se revelará insuficiente.

Señalemos además que BFA posee participaciones en Concesiones Aeroportuarias (7,86%), Deoleo (9,63%), Desarrollos de Palma (10,38%), Ejido Desarrollos Urbanos (7,34%) Grupo Inmobiliario Ferrocarril (10,17%), Haciendas Marqués de la Concordia (8,47%), IAG (12%) Mercavalor, Sociedad de Valores y Bolsa (10,48%), NH Hoteles (9,22%), Numzaan (7,41%), Mapfre (15%) e Iberdrola (5,27%).3

La exposición de los acreedores, principalmente en el sector bancario español, acumulaba a fines de 2011, según declaraciónes del Banco de España, entre 176.000 y 184.000 millones de euros de activos inmobiliarios problemáticos. BFA, que a juzgar por sus propias cuentas, es la más expuesta al sector inmobiliario, a la altura de 37.500 millones de euros a finales de 2011, de los que 31.798 millones son activos inmobiliarios problemáticos (créditos con riesgo de no ser reembolsados), cierra su primer año de ejercicio con las mayores pérdidas de la historia de la banca española. Tras haber declarado beneficios de 309 millones de euros en 2011 bajo la gestión de Rodrigo Rato, BFA anuncia un saldo negativo de 439 millones, antes de reconocer finalmente,-ya tras la marcha del ex dirigente del FMI-, haber acumulado 3.318 millones de euros en pérdidas durante 2011. Si añadimos las pérdidas ocasionadas por la depreciación de los títulos en bolsa, esta suma sobrepasaría los 7.263 millones de euros.4 El shock es tanto más importante cuanto que Zapatero y el Banco de España habían incitado vivamente a numerosas empresas del IBEX 35 a comprar sus acciones, con una inversión próxima a los 3.000 millones de euros.5

Esta gestión desastrosa del banco, no impidió a su presidente director, Rodrigo Rato, embolsarse 2,34 millones de euros de salario fijo, ni a Francisco Verdú, su consejero delegado, de ser remunerado con 1,57 millones en 2011.6 (Por haber llegado durante el año, no percibe la totalidad de su retribución anual de 2,26 millones). Jose Luis Olivas, vicepresidente de Bankia antes de dimitir y aún hoy presidente de Bancaja, ha recibido 1,62 millones de euros en 2011. Finalmente, José Manuel Fernández Noriella, que reemplazó a Olivas, ha cobrado 725.000 euros ese mismo año 2011. Esto no son más que remuneraciones fijas, en las que no se incluyen por tanto las posibles remuneraciones variables o aquellas percibidas como administradores de otras empresas.

Por tanto, se distribuyeron sumas colosales antes de que la banca solicitara fondos públicos para ponerse a flote. En febrero de 2012, una nueva ley7 limita a 600.000 euros de remuneración fija los salarios de los directivos de entidades que hayan recibido dinero del Estado. Una medida insuficiente y muy tardía si consideramos que los miembros del consejo de administración de BFA, que recibió 4.465 millones de ayudas públicas a través del FROB, se repartieron entre enero y noviembre de 2011, más de 9 millones de euros.8 Es necesario privatizar las pérdidas urgentemente, haciendo pagar a los responsables que tanto se aprovecharon y no socializarlas como hace el gobierno; es más que hora de poner el sector bancario bajo control público sin que por ello el Estado deba asumir el coste de la operación. Son los grandes accionistas quienes deben asumir los gastos y los directivos deben ser perseguidos por la justicia a fin de determinar sus responsabilidades en la debacle.

Rodrigo Rato se provee de un paracaídas dorado antes del crash de Bankia

Bankia sale a bolsa el 20 de julio de 2011. Rodrigo Rato, exministro de economía y vicepresidente económico de Jose María Aznar cuando se producía el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, antiguo director del FMI y presidente de Bankia, toca la campana con orgullo a la apertura de la Bolsa ese día. La acción vale 3,75 euros y todo va bien en el mundo de las finanzas desregularizadas que goza de un nuevo producto sobre el que apostar. El 7 de mayo de 2012, la acción se cambia a 2,37 euros (o sea un hundimiento del 37% en diez meses) y, como en el FMI en 2007, Rodrigo Rato presenta su dimisión antes de finalizar su mandato. Será reemplazado dos días después (el 9 de mayo) por José Ignacio Goirigolzarri con el consejo del propio Rato, que lo señala como “la mejor persona en este momento para dirigir este proyecto”. Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresionales) y consejero de Bankia, afirmaba a su vez que “el trabajo de Rato ha sido ejemplar”.9

El escándalo Goirigolzarri

Antes de retomar el control de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri ha ocupado, entre otros, el puesto de vicepresidente de Repsol (abril 2002-abril 2003) y Telefónica (abril 2000-abril 2003) ocupando asiento en el consejo de administración hasta 2003, prosiguiendo su larga carrera de 30 años en el seno del segundo banco español, BBVA, donde percibía cerca de 4,6 millones de euros al año (salario fijo y remuneración variable). Ha sido también consejero de BBVA-Bancomer (México), Citi Bank (China) y de CIFH (Hong Kong) durante este periodo. En septiembre de 2009, en pleno debate internacional sobre la limitación de salarios y bonus, deja su puesto en el BBVA con una jubilación anticipada cercana a los 3 millones de euros brutos al año. Mientras la crisis se extendía violentamente por Europa, ¡cobra de golpe 68,7 millones de euros!10 A pesar del escándalo ocasionado, nada cambia en el seno de la banca: dos años después, en 2011, Francisco González, presidente de BBVA y Ángel Cano, consejero delegado, perciben una remuneración total de 4,9 millones de euros y 3,6 millones respectivamente. Ese año, el comité de dirección recibió en total 9,35 millones de euros de remuneración fija y 14,2 millones de remuneración variable11.

Nacionalización del banco malo

Nada más llegar a Bankia, Goirigolzarri propone la toma de control de BFA por el estado. El gobierno responde rápidamente que aportará el capital necesario para el saneamiento y controlará así el 100% de BFA. El Estado se convierte el accionista mayoritario de esta entidad, que detentaba entonces más del 45% de participación en Bankia y desde el mismo momento entra en el capital de las sociedades de las que BFA es también accionista.

Así, algunos días después de la dimisión de Rodrigo rato, el FROB decide transformar los 4.400 millones de euros inyectados a finales de 2010 bajo la forma de participaciones preferentes convertibles a 5 años en simples acciones. En efecto, como nos explica Mikel Barba: “Estas participaciones están sujetas al pago de intereses y deben ser recompradas por la entidad en un período de cinco años. En caso de que la entidad no pueda devolver el dinero aportado en cinco años, las participaciones se convierten en capital con lo cual el Estado pasa a ser propietario de una parte -o de la totalidad- de la sociedad. (…) El FROB reconoce que no va a recuperar en un plazo de cinco años el dinero que colocó en las preferentes de BFA, por lo que decide convertirlas en capital. Pasa de ser un acreedor de la empresa a ser el propietario12.”

El 25 de mayo, después de que la agencia de calificación Standard & Poor´s anunciara la degradación de la nota de Bankia y otros cuatro bancos españoles a rango de inversión especulativa, la cotización de los títulos de Bankia fue suspendida mientras su consejo de administración trata de determinar el montante de la nueva ayuda requerida. BFA-Bankia, que había recibido ya 4.400 millones de euros en dinero público del FROB, solicita finalmente 19.000 millones de euros suplementarios al Estado. Ello marca de hecho, la más grande operación de salvamento del sector financiero de la historia española. La nacionalización de la banca al borde de la quiebra viene así a sumarse a la larga lista de aquellas ya realizadas desde el inicio de la crisis, tanto en España (Catalunya Caixa, NovaGalicia Caixa, Banco de Valencia, sin contar las otras entidades que habían percibido inyecciones de dinero, como Caja Castilla la Mancha, Cajasur, o la CAM), como en el extranjero. A título de ejemplo, la banca franco-belga-luxemburguesa Dexia ha sido rescatada de la quiebra en dos ocasiones y la operación ha costado 18.000 millones de euros a los contribuyentes13.

Mariano Rajoy ha asegurado que el salvamento de Bankia no tendría ningún impacto sobre el déficit público del país, que se había comprometido a reducir del 8,9% al 5,3% del PIB este año 201214. Sin embargo nada es menos seguro que esto y durante los primeros cinco meses del año 2012 (de enero a mayo), el déficit del Estado ha alcanzado ya el 3,4%, con un aumento del 30,6% en relación al mismo periodo del año anterior.

Durante ese tiempo, prosigue el hundimiento de los títulos de Bankia. El 20 de junio de 2012, la cotización alcanza los 80 céntimos de euro, o sea una pérdida de 80% desde su salida a bolsa. Igualmente, el anuncio del eurogrupo el 9 de junio de 2012 de una inyección que podría alcanzar los 100.000 millones de euros,- muy por encima de los 37.000 millones estimados necesarios por el FMI15 y de los 62.000 millones de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger-, no ha beneficiado a Bankia, que es la única entidad financiera del Ibex 35 que ha registrado una caída de su capitalización bursátil desde esta fecha hasta el 30 de junio. Los títulos han perdido 9,80% durante este corto periodo, mientras los demás bancos registraban ganancias tras la euforia provocada por el anuncio del rescate16. El 17 de julio, los títulos caían a 0,59 euros, su mínimo, antes de remontar en agosto ante la proximidad de una inyección inminente de capital europeo, del que Bankia sería el primer beneficiario. La salida a bolsa es un fiasco soportado por los pequeños inversores que ven sus depósitos reducidos a nada, mientras los grandes inversores, bien informados, huían de la debacle.

En un texto escrito en 201017, David Hall afirmaba que la crisis financiera y económica es el resultado de préstamos insostenibles y de la creación de formas complejas de deuda por los bancos. Desde la quiebra en septiembre de 2008 de Lehman Brothers, los Estados Unidos y otros gobiernos decidieron, tras decenios de privatizaciones, salvar los bancos nacionalizándolos o inyectando capital para recuperar su solvencia. No nos engañemos, el Estado queda en general, fuera de la gestión, que se mantiene en manos de banqueros. No se trata de una debilidad del capitalismo, sino al contrario de una maniobra para reforzarlo socializando las pérdidas, antes de volver a privatizar el establecimiento, viable de nuevo gracias al saneamiento. El FMI describe esto como “una transferencia de riesgo sin precedentes del sector privado al público18.”

Traducido por Mireya Royo.

Notas

(1) Ver la lista detallada: http://www.diarioelaguijon.com/noticia/2098/DENUNCIA-CIUDADANA/Las-redes-sociales-denuncian-la-lista-de-familiares-y-miembros-del-PP-colocados-en-Bankia.html

(2) La constitución del FROB, aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2009 y desarrollada por el Real Decreto de 26 de junio del mismo año (RD 9/2009), trata de socorrer a los bancos debilitados por su exposición al sector inmobiliario y en crisis desde el estallido de la burbuja en 2008. El fondo público de ayuda al sector financiero (FROB) controla hoy día NovaGalicia, CatlunyaCaixa, Banco de Valencia y Bankia. Su capital de 9.000 millones de euros, proveniente de los presupuestos del Estado se agota a finales de 2011, y de ahí el interés suscitado por el rescate europeo en cuanto a la amplitud de las sumas necesarias

(3) http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/economia/1336577121.html

(4) http://www.elconfidencial.com/economia/2012/05/28/bfa-eleva-a-7263-millones-sus-perdidas-en-2011-las-mayores-de-la-historia-de-la-banca-98908/ y Reuters, 29 mayo 2012,http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE84S02120120529

(5) “Bankia y el fiasco de la política”El País, 1 julio 2012.

(6) El País, 7 mayo 2012, http://economia.elpais.com/economia/2012/05/07/actualidad/1336412114_356055.html

(7) Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Titulo IV,http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1674.pdf

(8) http://www.elconfidencial.com/economia/2012/02/16/bfabankia-reparte-9-millones-entre-sus-consejeros-antes-de-la-limitacion-de-salario-92727/

(9) « el trabajo de Rodrigo Rato ha sido ejemplar » en « La situación de Bankia no es tan desesperada »ABC Punto Radio, 08/05/2012, http://www.abc.es/20120507/economia/abci-bankia-situacion-desesperada-201205072233.html

(10) “Goirigolzarri, el ejecutivo de la pensión millonaria en el BBVA”El País, 7 mayo 2012,http://economia.elpais.com/economia/2012/05/07/actualidad/1336396158_000163.html ;http://elpais.com/diario/2009/10/01/economia/1254348005_850215.html

(11) http://economia.elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328863666_274271.html

(12) Ver Mikel Barba, El caso Bankia o las cinco maniobras de una gran estafahttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=149845

(13) El CADTM Bélgica y ATTAC introdujeron el 23 de diciembre de 2011 un recurso ante el Consejo de Estado belga para anular el Real Decreto del 18 de octubre 2011 que otorga una garantía de Estado de 54.450 millones de euros a determinados préstamos de Dexia que supone el equivalente al 15% del PIB (Producto Interior Bruto) de Bélgica. Verhttp://cadtm.org/Resume-du-recours-Dexia-intente

(14) Esto antes que Bruselas, viendo irrealizable el objetivo, acordara un año de retraso, llevando a 2014 en lugar de 2013 el objetivo de déficit por debajo del 3%. Reuters, 7 julio 2012.

(15) « Le FMI appelle à un filet de sécurité crédible pour les banques espagnoles  » Les Echos 9 de junio 2012-

(16) “Todas las entidades financieras que cotizan en el Ibex 35, salvo Bankia, han registrado importantes ganancias en Bolsa desde que el pasado 9 de junio el Eurogrupo brindó a España hasta 100.000 millones para sanear el sector. (…) Bankia ha sido la única entidad que cotiza en el Ibex 35 que ha registrado pérdidas en este periodo, al caer un 9,80%.” Bankia, incapaz de sumarse a la euforia del rescate financiero, 30 junio de 2012, http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/bankia-incapaz-sumarse-euforia-rescate-financiero-20120630

(17) Why we need public spending, David Hall, PSIRU, University of Greenwich, p.11, octubre de 2010.

(18) Ibidem y FMI, Global Financial Stability Report, julio de 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft…

Publicado en el periódico Diagonal

agosto 21, 2012

El FROB ya está en quiebra técnica. Pérdidas por encima de los 10.000 millones en 2011

Iturria: gurusblog.com – 2012/08/01

El FROB  disparó sus pérdidas a 10.557 millones de euros a cierre de 2011, frente a los ‘números rojos’ de 314 millones contabilizados en el ejercicio anterior, según consta en la memoria de las cuentas anuales aprobadas por la comisión rectora del organismo.

Estas pérdidas superaron el fondo patrimonial del FROB, que alcanzó los 8.696 millones en 2011, con lo que el organismo cerró dicho ejercicio con un patrimonio neto negativo de 1.861 millones. En 2010, el FROB contaba con un patrimonio neto positivo de 8.696 millones.

En las conclusiones del informe de gestión de 2011 se pone énfasis en que 2011 estuvo marcado por las inyecciones de capital que realizó el FROB en Catalunya Banc, Nova Galicia Banco y Unnim Banc. Además, se iniciaron los procesos de reestructuración de la CAM, Unnim y Banco de Valencia.

Durante los primeros meses del ejercicio vigente, el informe subraya que han acontecido hechos que han afectado “sustancialmente” al cierre de cuentas de 2011. En este sentido, apunta a que los dos decretos para ‘limpiar’ los balances de la banca española del ‘ladrillo’ ha afectado a las perspectivas de recuperación de los importes inicialmente invertidos por el FROB.

En la memoria también se recuerda que ante este desfase el Gobierno incrementó la dotación inicial del FROB en 6.000 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con lo que se espera restablecer la situación patrimonial del organismo.

Comentario Gurús:

Pues eso, este es el fondo de rescate a la banca con el que tanto PP como PSOE nos prometieron que no sólo los españoles no íbamos a perder dinero con el rescate bancarios sino que incluso acabaría siendo una gran inversión. En un par de años ya lo hemos colocado en quiebra técnica.

Etiquetas: , , , ,
julio 10, 2012

Bankuei dirua emateak gero eta jende gehiago diruz larri ibiltzea ekarriko du

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/07/10

Uztailaren 9 eta 10ean izan zen Eurotaldearen bilerak berretsi egin du ELAk hilabete lehenago izan zen bileraren ostean esan zuena: Hau ez da erreskate bat, amildegirako bultzakada baizik. Bi bileretan erabaki dena (diotenez, gehiago zehaztu beharko da uztailaren 20an) oso larria da, aldez zein moldez. (Euskarazko bertsioa albistean bertan dago entzungai)

Erabiltzen ari diren prozedura ez da demokratikoa. Demokraziaren mamia gardentasuna, egiazko informazioa eta eztabaida sozial zein politikoan datza. Eta Europako Batasunean hain zuzen kontrara jokatzen da. EBko gobernuak bat datoz murrizte politikak ezartzen jarraitu behar delako borondatean, eta gezurretan oinarrituta agintzen dute. Ez dago informaziorik, desinformazioa baizik (oraindik ez dakigu Espainiako gobernuak 100.000 milioiko mailegua jasotzeko zein konpromiso hartu duen). Behin eta berriz esan digute kreditua bankuei emango zaiela, baina hau goitik behera gezurra da: mailegua gobernuarentzat da, eta beronek interesekin itzuli beharko du, baina interes horiek zenbatekoak izango diren ez dute jakinarazi. Iluntasuna, informazioaren ordez. Eztabaida sozial eta politikoa, berriz, elite batek bahituta dauka (finantza-ministroek eta gobernuburuek, alegia); Bruselak inposatzen omen dituen erabakiak eurek hartzen dituzte, ezkutuan eta jakinaren gainean. Eurek erabakitzen dute gauzak noiz azalduko dizkiguten. Eta iaz Konstituzioaren aldaketarekin gertatu zen bezala, oporraldia ere baliatzen dute. Beste garai batzutan bezalaxe.

Emaitza begibistakoa da: helburuak (hots, murrizketek) bitartekoak zuritzen ditu (prozedura demokratikoak saihestea). Estrategia honekin herritarrak lokartzea nahi dute, alternatibarik ez dagoela sinetsarazi. Operazio antolatu bat dugu hau, ezin larriagoa.

Erabakiak piskanaka ezagutzen ari gara. Hauek dira xehetasun batzuk:

· Berretsi egin dute mailegua gobernuari emango diotela, ez bankuei. Mailegua Bankuen Berregituratze Ordenaturako Funtsak (FROB) jasoko du, hots, Espainiako gobernuaren funts publiko batek; horrenbestez, zor publikotzat joko da.

· Finantza-sektoreari baldintzak ezarriko zaizkio: batetik, sistema osoari eragingo diote, eta FROBetik dirua jasotzen duten erakundeei eskari gehigarri batzuk ezarriko dizkiete (bonus eta dibidendoen politikari, aktibo eta bulegoen salmentari eta kaleratzeei dagokienez, etab.).

· Gobernuaren politika publikoak ere baldintzatu egingo dituzte. Espainiar gobernuko arduradunek kontrakoa esan duten arren, maileguen truke zerga-, gizarte- zein lan-politika aldatu beharra izango da. Eurotaldeak bere komunikatuan berariaz aipatzen ditu maiatzaren 30ean Europar Kontseiluak onartu zituen Gomendioak, besteak beste defizit publikoa areago murriztea, gizarte-kotizazioak jaitsi eta BEZ zein beste zeharkako zergak igotzea, pentsioak gehiago murriztea, erreforma laboral gehiago, etab. Rajoyren gobernuak iragarri duenez, hauetako neurri asko berehala ezarriko dituzte.

· Epekako mailegua izango da. Gobernuari 100.000 milioietatik uztaila amaitzerako 30.000 emango dizkiote. Gainerakoa, etorkizunean, ezarritako baldintzak bete ahala. Hots, egin beharrekoa eginez gero, Espainiari kreditu gehiago emango diote; bestela, ez. Mailegua murrizketa gehiago ezartzeko baldintzapean izango da, Grezia, Portugal edo Irlandan bezala.

· Dirua bankuei emango diete, baina berreskuratzeko esperantza handirik ez dago. Bankiari 23.500 milioi euro eman nahi dizkiote. Zentzuzko inork ez du uste izango diru hori berreskuratuko denik. Uztailean gobernuari 30.000 milioi ematearen arrazoia Bankiaren zuloa da.

· Gainera, interesak itzuli behar dira, urtean 4.000 milioi euro inguru. Interesa %4 izan liteke, hots, Europako Banku Zentralak (EBZ) joan den abenduan eta otsailean bankuei emandako bilioiaren gaineko %1 baino askoz garestiagoa.

· Espainiar estatuan esku-hartze bat izango da. Aurrerantzean, Europar Batzordeak, EBZk eta Nazioarteko Diru-Funtsak (NDF) hiru hilero epaituko dute gobernuaren eta finantza-sistemaren jokabidea. Behatzeko eta kontrolatzeko ahalmenak izango ditu, eta horrenbestez, subirania galera handia Espainiarentzat. Guztia, bankuak salbatzearren. Ez du merezi.

Honetatik atera daitekeen zenbait ondorio:

· Espainiar estatuan ezartzen ari diren murrizte-politikak herritarrei pobretze orokorra dakarkie, eta politika hori datozen egun eta asteetan areagotuko egingo da. Politika honekin atzeraldia areagotzen ari dira, langabezia gehitzen, gizarte-babesa murrizten eta gero eta jende gehiagok hil amaierara iristeko zailtasunak izatea eragiten dute. BEZa gehitzea edo pentsioak nahiz langabezia-prestazioak murriztea politika bidegabeak dira; krisia beraren ardurarik ez dutenei ordainarazten diete.

· Politika honen oinarria manipulazioa eta gezurra da. Herritarrei erabaki antisozial hauek ezartzeko moduarekin demokrazia hondatzen da, benetako informaziorik eta eztabaida sozialik ez baitago; bitartean, bankuetara dirutza publikoa bideratzen da.

· Bankuen esku halako diru kopuru izugarriak jartzea injustua da, eta ez morala. Bankariak salbatzen dituzte, herritar gehienen ongizatearen lepotik.

· Europa eraikitzeko eredua antisoziala da, eta kutsu hau areagotzen ari da; ELAk hau arbuiatu egiten du. Salatu beharra dago norabide horretan joateko akordio politiko bat egin dutela. Horren adierazgarri, Europar Batasuneko azken Ituna nola berretsi zen, joan den ekainaren 21ean espainiar Kongresuan: aldeko botoa eman zuten PPk, PSOEk, EAJk eta CiUk. Halako eztabaida garrantzitsuak izan duen oihartzun txikia ere nabarmentzekoa da.

· Espainiar estatuan gertatzen denak Grezia, Portugal edo Irlandaren antza gero eta handiagoa du. Betiere, estatu horietan ezartzen ari diren politiken ondorioak ezin okerragoak dira. Onuradunak badira, ordea: soldatak eta gizarte-babesa murrizteekin edo zerbitzu publikoak pribatizatzearekin aberasten direnak. Agintariek azaldu egin beharko lukete zergatik ari diren gutxiengo boteretsu batentzat lanean.

· Haatik, alternatiba badago, eta hau krisiarentzako irtenbide justua litzateke: murrizketarik ez aplikatzea eta zerga- zein gizarte-politikak errotik aldatzea. Politika horrek logika neoliberal eta kapitalistari aurre egitea eskatzen du, baita botere ekonomiko eta finantzarioari ere.

· Politikak aldatzeko bide bakarra daukagu: salaketa eta mobilizazioa.

julio 10, 2012

Dar dinero a la banca va a hacer que cada vez más gente no llegue a fin de mes

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/07/10

La reunión del eurogrupo, celebrada en la tarde-noche del 9 al 10 de julio, confirma lo que ELA denunció un mes antes, tras la reunión del 9 de junio. No se trata de un rescate, sino de un empujón al precipicio. Lo acordado en ambas reuniones (ahora dicen que tendrá que concretarse más el próximo día 20) es muy grave, tanto por la forma como por el fondo.

Nos encontramos ante un procedimiento antidemocrático. La democracia se basa en la información, en la transparencia, en la información veraz y en el debate social y político. Y en la Unión Europea ocurre justo lo contrario. Los gobiernos de la UE están de acuerdo en seguir aplicando las políticas de recortes, y han establecido un mecanismo basado en la mentira. En lugar de información hay mucha desinformación (a día de hoy no se sabe el contenido de los compromisos que el gobierno español ha asumido para recibir el crédito de 100.000 millones). Se nos ha repetido hasta la saciedad que el crédito se destina a los bancos, lo cual es totalmente falso: el crédito es para el gobierno, que lo tendrá que devolver con intereses, cuya cuantía tampoco se ha hecho pública. La opacidad sustituye a la transparencia. Y el debate social y político es secuestrado por una élite (los ministros de finanzas o los presidentes de gobierno) que, entre cena y cena, con nocturnidad y alevosía, toman las decisiones que dicen que impone Bruselas. Ellos deciden cuándo nos van a decir las cosas. Y como ocurrió el año pasado con la modificación de la Constitución, se habilita para ello el periodo vacacional. Todo nos recuerda tiempos pasados.

El resultante es claro: el fin (aplicar los recortes) justifica los medios (la anulación de los procedimientos democráticos). Es una estrategia que trata de adormecer a la población, hacernos creer que no hay alternativa. Estamos ante una gravísima operación orquestada.

Los contenidos de lo acordado se van dando a conocer poco a poco. A falta de poder acceder a la totalidad de los mismos, sí se pueden señalar algunos aspectos:

· Se reitera que es un préstamo al gobierno, no a la banca. El préstamo lo recibirá el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es un Fondo público, del Gobierno español, por lo que dicho préstamo va a computar como deuda pública.

· Se van a establecer condiciones para el sector financiero que, por una parte, afectarán a todo el sistema financiero, a la vez que habrá exigencias para las entidades financieras que reciban dinero del FROB (política de bonus y dividendos, venta de activos y de oficinas, despidos, etc.).

· Se van a establecer condiciones a las políticas públicas del gobierno. En contra de lo reiterado por los distintos responsables del Gobierno español, los créditos estarán condicionados a cambios de las políticas fiscales, sociales o laborales. El comunicado emitido por el Eurogrupo hace una referencia explícita a las Recomendaciones del Consejo Europeo aprobadas el pasado 30 de mayo, que instan a la reducción adicional del déficit público, reducir las cotizaciones sociales y aumentar el IVA y otros impuestos indirectos, nuevos recortes de las pensiones, más reformas laborales, etc. El gobierno de Rajoy ha anunciado que muchas de estas medidas las va a aplicar de manera inmediata.

· Es un préstamo a plazos. De los 100.000 millones de euros que se van a prestar al gobierno, antes de finales de julio le darán 30.000 millones. El resto, en el futuro, dependerá de que se cumplan las condiciones que se fijen. Es decir, si el gobierno hace los deberes, se le dará más crédito; si no, no. Es un crédito condicionado a aplicar más recortes. Como en Grecia, Portugal o Irlanda.

· Es un dinero que se va a dar a la banca, sin visos de que se vaya a recuperar. Ahora a Bankia le quieren dar 23.500 millones de euros. Nadie en su sano juicio puede pensar que ese dinero se va a recuperar en el futuro. Que en julio vayan a prestar al gobierno 30.000 millones tiene que ver con el agujero de Bankia.

· Además habrá que devolver intereses, que se calculan en unos 4.000 millones de euros al año. Se habla de que el tipo de interés rondará el 4%, muy por encima del 1% al que el BCE ha prestado un billón de euros a la banca en diciembre y febrero.

· Supone una intervención del Estado español. A partir de ahora, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI van a evaluar cada 3 meses la actuación del gobierno y del sistema financiero. Van a tener poderes de supervisión y control, lo que supone una evidente pérdida de soberanía. Y todo por salvar a la banca. No merece la pena.

Podemos extraer algunas conclusiones:

· Las políticas de recortes que se están aplicando en el estado español, y que se van a intensificar en los próximos días y semanas, suponen un empobrecimiento generalizado de la población. Están agravando la recesión, aumentando el desempleo, recortando la protección social y haciendo que cada vez más gente tenga problemas para llegar a fin de mes. Aumentar el IVA o recortar las pensiones o las prestaciones por desempleo son políticas injustas, que hacen que la crisis la paguen quienes no tienen responsabilidad en la misma.

· Esta política se basa en la manipulación y en la mentira. La forma en que se imponen a la población estas medidas antisociales, a la vez que se destinan cantidades ingentes de dinero público para la banca, deteriora la democracia debido a la ausencia de información veraz y de debate social.

· Destinar grandes cantidades de dinero a la banca es injusto e inmoral. Supone salvar a los banqueros a costa del bienestar de la mayoría de la población.

· Se está profundizando en un modelo de construcción europeo claramente antisocial, que ELA rechaza. Queremos denunciar que existe un acuerdo político de fondo para ir en esa dirección. Un ejemplo significativo de ello es la ratificación del último Tratado de la Unión Europea, realizada el pasado 21 de junio en el Congreso español, con el voto favorable de PP, PSOE, PNV o CIU. La poca relevancia concedida a un debate tan importante es también destacable.

· Lo que ocurre en el estado español es cada vez más parecido a lo sucedido en Grecia, Portugal o Irlanda. El resultado de las políticas que se aplican en todos estos lugares es nefasto. Solo favorecen a quienes se enriquecen a costa de los recortes salariales, sociales y las privatizaciones. Quienes gobiernan deberían explicar por qué trabajan a favor de una minoría poderosa.

· Existe una alternativa, que supone una salida justa a la crisis, y que consiste en la no aplicación de los recortes y un cambio radical de las políticas fiscales y sociales. Esta política supone confrontar con la actual lógica neoliberal y capitalista, y con el poder económico y financiero.

· El rechazo social y la movilización supone la única vía para cambiar las políticas.

junio 14, 2012

Embusteros e incompetentes

Iturria: attac.es – Ricardo García Zaldívar – Presidente de ATTAC España.

Además de las graves consecuencias económicas y sociales que traerá el ya confirmado rescate de España por la UE, hay que resaltar otro hecho no menos importante: recordarnos a la ciudadanía la desagradable cruz que supone estar gobernados por embusteros y por incompetentes. Rajoy sigue añadiendo mentiras a las mentiras de los últimos meses y ha dado un paso de gigante para probar la nefasta gestión de la crisis de su equipo ministerial. Es verdad que los intereses financieros especulativos exigen a los políticos, en su propio beneficio, la ocultación de la realidad; pero es igualmente cierto que los ciudadanos exigimos a nuestros gobernantes, en defensa propia, transparencia informativa.

Tras afirmar reiteradamente que no habría rescate, el último embuste del gobierno ha sido proclamar que es España quien ha pedido el rescate, y no la UE quien ha forzado a aceptarlo. No es lo mismo llamar que salir a abrir. Aunque Guindos ha declarado que se trata de “un préstamo en condiciones muy favorables que implicará contraprestaciones únicamente para la banca”, podemos preguntarnos qué grado de credibilidad le queda al Sr. Rajoy y al Sr. Ministro para hacernos pensar que va a ser así. En los movimientos sociales sabemos que cero. Estamos siguiendo los pasos de Grecia, Irlanda y Portugal y la pérdida de soberanía a manos del capital financiero se hará cada vez más patente. Vendrá la burocracia tecnócrata de Bruselas a “vigilar in situ” la evolución de nuestras variables macroeconómicas, el pago de las deudas y el cumplimiento del déficit. El resto del ajuste ya no es necesario imponerlo, pues hace meses que España ya está “intervenida”. Porque este gobierno embustero se ha encargado de hacer aplicadamente y de motu propio lo que se les ha exigido a los otros países rescatados.

Pero además de embustero este gobierno es incompetente. Machaconamente se nos ha dicho que la crisis era debida a que los ciudadanos habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, y que por ello, la prioridad debían ser las políticas “de austeridad”. Solo ahora, forzados por los acontecimientos, se reconoce que el tumor estaba en el sistema financiero, pero el problema es que difícilmente se podría haber realizado una gestión más tardía y desastrosa de la crisis de Bankia y del resto de las cajas y bancos cercanos a la quiebra técnica. La factura que ahora se estima en 100.000 millones de euros podría haberse reducido considerablemente si el gobierno hubiera defendido mejor los intereses de sus ciudadanos frente a los requerimientos de banqueros y especuladores (por ejemplo, prescindiendo en todo momento plantear una quita a los acreedores) y también si hubiera negociado con más profesionalidad y firmeza las condiciones de la ayuda de la UE (sin aceptar, por ejemplo, que sea el Estado español a través del FROB quien acabe avalando los créditos a las entidades financieras en apuros). Y esto, por no hablar de la indignidad de la amnistía fiscal puesta en marcha esta semana…

Frente a este gobierno embustero e incompetente no hay otra alternativa que la de seguir presionando desde la ciudadanía para forzar un cambio radical de las políticas dirigidas a salir de la crisis. Es oportuno recordar, aunque sea sintéticamente, cuatro propuestas ineludibles y largamente respaldadas por movimientos sociales como ATTAC. Son estas:

1.  Creación de una comisión formada por personas con acreditada experiencia en el mundo de las finanzas y de la economía mundial que depure las responsabilidades de los causantes de la crisis del sistema financiero español.

2.  Consolidación de una potente banca pública en base a las nacionalizaciones realizadas, con la cual financiar y estimular una reactivación  económica sostenible, generadora de riqueza social y de empleo decente.

3.  Auditoría de la deuda pública y privada existente, con una investigación pormenorizada y rigurosa de los contratos de deuda vigentes, tendente a identificar y rechazar aquellos considerados ilegítimos.

4.  Modificación de los acuerdos de la UE en materia de fiscalidad y que permitan dotar al Banco Central Europeo de poderes para emitir títulos propios de deuda pública, con los que financiar su presupuesto y las necesarias ayudas a los países y a los Estados.

¿Utopías de una izquierda radical? En ATTAC pensamos que no. No hay que olvidar que la aplicación del programa del partido de la izquierda griega, Syriza, si gana dentro de unos días las elecciones -como es bien posible-, puede ayudar a hacer despertar a una ciudadanía europea aletargada y resignada a aceptar todo lo que está imponiendo la troika (Bruselas, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional). ¿Hasta cuándo?

Ricardo García Zaldívar es doctor en Economía

junio 12, 2012

Las siete grandes mentiras sobre el rescate español

Iturria: Ignacio Escolar – 2012/06/12

Luis de Guindos: “Es un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate”. “No hay ni el más mínimo rescate al respecto”.

Falso. El dinero sale de los fondos europeos de rescate y se presta al Estado, no directamente a los bancos, como pretendía España. Aunque las condiciones sean algo diferentes al de los demás países rescatados, la realidad es que España se ha convertido en el cuarto país de Europa en recurrir a estas ayudas, tras Grecia, Irlanda y Portugal. Así lo ve toda Europa y la prensa internacional.

Mariano Rajoy: “Lo que hay es una línea de crédito”.

Falso. No son los bancos quienes piden el dinero prestado a Europa, se comprometen a devolverlo y pagan los intereses. Es España, a través de una entidad pública: el FROB. La mayoría de los bancos no recibirán préstamos desde el FROB –no los podrían devolver–, sino inyecciones de capital.

Mariano Rajoy: “No afecta al déficit público”.

Falso. Todo el dinero que pida prestado al FROB irá a la deuda pública y sus intereses, al déficit. Si se alcanzan los 100.000 millones y el tipo de interés, como se dice, es del 3%, supondrá 3.000 millones de euros más en el déficit anual: por comparar, es dos veces lo que ahorró Zapatero congelando las pensiones en 2010.

Mariano Rajoy: “El que ha presionado he sido yo. A mí nadie me ha presionado”.

Falso. Europa –especialmente Alemania y los países del norte– ha presionado a España para que acepte esta opción. Dentro del desastre, el procedimiento de rescate no es especialmente malo: había opciones mucho peores. Pero tampoco es el modelo soñado por el Gobierno español, que habría preferido una intervención del BCE o un rescate directo a los bancos sin que el Estado tuviese que avalar la operación.

Luis De Guindos: “Ayudará a las familias y a las empresas”. “Servirá para que vuelva a fluir el crédito, para que crezca la economía y se cree empleo”.

Falso. El dinero público inyectado a los bancos irá a provisiones de pérdidas, no al crédito. De hecho, a corto plazo lo más probable es que el crédito se restrinja aún más porque todas las entidades financieras –las buenas, las malas y las regulares– tendrán que aumentar aún más sus provisiones, por lo que no podrán prestar.

Cristóbal Montoro: “No van a venir los hombres de negro”. Falso. La temida troika –el FMI, el BCE y la Comisión Europea– también va a aterrizar en España. Serán ellos quienes decidan la reestructuración del sector financiero y también quienes vigilen “de cerca y regulamente” el cumplimento de los compromisos españoles contra el déficit.

Luis de Guindos: “Las condiciones se les van a imponer a los bancos”.

Falso. España va a tener que firmar un ‘memorandum of understanding’: un tratado, como el de Grecia, Irlanda y Portugal. Y en el propio comunicado del Eurogrupo queda claro que la ayuda al sector financiero está condicionada al cumplimiento de los compromisos anteriores de España en la lucha contra el déficit. No hay condiciones explícitas, pero sí las hay implícitas. En breve veremos nuevos recortes y subidas de impuestos, por mucho que el Gobierno hoy los niegue con la misma contundencia con la que antes negó el rescate.

 

junio 12, 2012

Bankuei diru publikoa ematea eta jendeari kentzea bidegabea eta inmorala da

2012/06/11

ELAren iritiz, hau ez da erreskate bat, amildegirako bultzakada baizik. Adolfo Muñozek azpimarratu du gobernu espaniarra gezurretan ari da berriro ere eta helburua bankuei dirutza publikoa ematea da, eskubide laboral eta sozialak murrizten diren bitartean. Horrez gain, ez dela kreditorik izango, azpimarratu du.

Adolfo Muñoz “Txiki”, ELAko idazkari nagusia eta Mikel Noval, arlo sozialeko arduradunak asteburu honetan hitzartu den erreskatearen inguruko balorazio egin dute Donostian.

2012ko ekainaren 9an eurotaldearen bilera bat izan zen bideokonferentzia bidez; hor Espainiako gobernuak aurreratu zuen “epe laburrera” (besterik zehaztu gabe) diru kopuru handi bat eskatuko zuela maileguan. Beraz, eskaria eta baldintzak ez dira jakinak.

Eurotaldearen komunikatuak dioenez, mailegua 100.000 milioi eurokoa izango da, hots, espainiar estatuko administrazio guztiek 2011n izan zuten defizita baino gehiago, BPGaren %10.

Mailegua gobernuari ematen diote, ez bankuei. Dirua Bankuen berregituratze ordenaturako Funtsak (FROB) jasoko du; funts hau Espainiako gobernuaren esku dago. FROBek, Gobernuak alegia, jasoko du dirua, eta gobernuak berak itzuli beharko du, interes bat ordainduta.

Mailegua gobernuak itzuli behar du, ez bankuek. Eurotaldearen komunikatua argia da: “Espainiako gobernuak finantza-laguntzaren erantzukizun betea izango du eta Elkar aditzeko Memoranduma sinatuko du”. Memorandum honetan jasoko dira gobernuak aintzat hartu beharko dituen baldintza eta konpromisoak.

Gobernuak dirutza hori bankuei emango die. Ez die mailegu gisa helaraziko, eman egingo baitie, Bankiaren kasuan iragarri den legez. Begibistakoa da gobernuak ez duela dirurik irabaziko; galdu egingo du, asko gainera. Baina ez dakigu zenbat. Bankiari gobernuak 23.500 milioi euro emango dizkio, bankuaren kapitala eskuratzeko. Operazio honen helburua bankua saneatzea da eta berriro pribatizatzea; zentzuzkoa da uste izatea pribatizazio hori, bankua irauteko gauza bada, oso merke aterako dela. Eta gauza bera gertatuko da kasu guztietan.

Bankuen eskuetara pasako den errenta kopuruak langabezia eta murrizketa sozial gehiago ekarriko ditu. ELAk ez ditu onartzen engainurako erabiltzen diren izenak, hala nola “erreskatea” edota “baldintza oso egokiak dituen finantziazio europarra”:

 • Grezia, Irlanda eta Portugalekin egin dituzten operazioak ez dira erreskateak izan, amildegirako bultzakadak baizik. Hain zuzen hori ari da orain espainiar estatuarekin gertatzen. Lau kasuetan gauza bera gertatzen da: gobernuari emandako maileguak ez dira herritarrentzat, enpresa pribatuentzat baizik. Betiere diruaren zati handi bat zuzenean bankuei ematen zaie, orain espainiar estatuan gertatzen den bezalaxe.
 • Finantzaketak ez du baldintza errazik izango. Filtrazioen arabera, interes-tipoa %3 eta 3,5 bitartekoa izango da, hots, Europako Banku Zentralak EBko finantza-erakundeei eman dien dirua baino garestiago (hau %1an zegoen).
 • Ajuste- eta murrizte-politikak areagotu egingo dira, eta horrekin batera langabezia eta gizarte-babesaren desagerpena. Operazio honek defizita eta zor publikoa handitzea eragingo du. Gobernuek defizita eta zor publikoa gutxitzeko erabakitzen dituzten politikak ikusirik, baliabideak bankuen esku jartzeak beste gai batzutarako aurrekontua murriztuko du: osasungintza, hekuntza, gizarte-prestazioak, etab. Bankuei dirua eman eta jendeak behar duenetik kenduko da.

Ez da egia aurrekontu-politikari eta gizarte-murrizketei dagokienez baldintzarik ezarriko ez denik:

 • Gobernuak, batetik, kreditua bere interesekin itzuli beharko du, eta bestetik, mailegua sinatzen denean politika publikoei buruzko baldintzak ezarriko dizkiote. Gaur ez dakigu oraindik baldintza horiek zein diren. Gobernuak dio bankuentzat baino ez direla izango, baina hau sinestuko duen inor ez dago. Izan ere, Alemaniako finantza-ministroak esan baitu: bankuentzako exijentziak baldintzen zati bat besterik ez dira. Gobernua prozesu honetan gezurrari gezur jardun da, eta hala jarraitzen du (adibidez, Rajoyk duela hilabete eskas esan zuen diru publikotik bankuentzat ez zela euro bat ere emango; duela hamar egun ukatu egin zuen Europar Batasunari dirua eskatzekoa zenik).
 • Eurotaldearen komunikatuak dio “arlo hauetako aurrerapidea zorrotz eta aldian-aldian behatuko da, finantza-laguntza eman ahala.” Zein arlotaz ari da? Aurrekontu-politika, desoreka makroekonomikoak zuzentzea edota egiturazko erreformak. Beraz, eurotaldeak gobernuari dirua emateko erabakia eskubide laboral eta sozialak murriztearekin lotzen du. Hori gertatu da orain arte Grezian, Portugalen eta Irlandan.
 • Politika hauek baldintzatuta daudela nabarmena da: Europar Kontseiluak maiatzaren 30ean Espainiako gobernuari egin zizkion gomendioetan besteak beste hauek aipatzen ditu: defizit publikoa are gehiago murriztea, gizarte-kotizazioak jaistea, BEZa eta beste zeharkako zerga batzuk gehitzea, erretiro adina 67 urtera arte atzeratzeko erabakia lehenago aplikatzea, eta pentsioekiko murrizketa gehiago ezartzea. Zalantzarik gabe, etorkizuneko akordioak honelako gomendioak gauzatzeko “betebeharra” jasoko du.
 • Nazioarteko Diru Funtsaren (NDF) egitekoa gainbegiratzea izango da; honek argi uzten du politikek herritarrentzat ondorio latzak izango dituztela. Eurotaldearen komunikatuak dioenez, “NDF gonbidatzen dugu aldian-aldiko txostenen bidez finantza-laguntzaren aplikazioa babestera eta gainbegiratzera”. Beraz, NDFak kontroleko egiteko bat izango du, eta hori politikak baldintzatuta daudelako.

Ez da kreditu gehiago emango; aitzitik, finantza-erakundeen zulo izugarriak estaltzeko erabiliko da. Finantza-sektorearen inguruan orain arte erabaki diren erreforma guztiekin kreditua enpresa eta familiei iristeko aukera erraztu nahi omen zen. Baina ez da halakorik gertatu, ezta orain gertatuko ere. Finantza-erakundeek berebiziko zuloak dituzte, eta zulo hauen benetako neurria ezezaguna da; gobernuak sartzen duen dirua zuloak estaltzeko izango da. Gogora dezagun joan den abendu eta otsaila bitartean Europako Banku Zentralak 200.000 milioitik gorako maileguak eman dizkiela espainiar bankuei, hiru urterako epearekin, baina horregatik kreditua ez da gehitu.

Politika hauek aplikatu eta gizartea desinformatzeko akordio politiko bat dago. Informazio mordoa ematen digute, baina benetan erabaki denari buruz oso datu gutxi. Hizkuntza manipulatu egiten da. Gobernuan edozein indar dagoela ere, ezarritako politikak antzeko norabidean joan dira. Zalantza bat pizten da, ea beste estatu-itunen bat itxiko ote duten herritar gehienen kalterako harrapaketa hau babesteko.

Horrenbestez, hauek dira ondorioak:

 • Larunbatean iragarri zena gobernuaren estrategiako beste urrats bat da: bere helburua bankuei dirutza publikoa ematea da, eskubide laboral eta sozialak murrizten diren bitartean. Estrategia honen oinarriak gezurra eta botere ekonomiko, finantzario eta politikoaren arteko adostasuna dira.
 • Zalantzarik ez badute bankuak ordaintzeko gai izango direla, edota espainiar estatuko bankuetan inbertitzea errentagarria dela, inberti beza kapital pribatuak. Ez dugu nahi gure bermearekin erreskatatzerik; abalatuz gero, guztiok izango gara biktimak. Ez gara fio. Egin dutenari aurre egitea nahi dugu, gainerako herritarrok aurre egin behar izaten dugun bezala.
 • Operazioa amildegirako bultzakada bat da, ez erreskate bat. Herritar gehienentzako txirotzea ekarriko du, langabezia eta gizarte-babesaren galera izango baitira nagusi.
 • Bankuei dirua ematea, jendeari kentzen dioten artean, bidegabea eta immorala da. Gaizki kudeatutako bankuei utzi egin behar zaie erortzen: ezin dira arduragabeak eta oportunistak saritu. Erortzen uzteak eragingo lukeen kostua onbideratzea baino merkeagoa izango da. Ez da bidezkoa egunero banku gutiziatsuek biktimak egitea (etxebizitza galtzen duen jendea, hura ordaintzeko erdibidean denean; arrazoizko proiektuetarako krediturik lortzen ez duten enpresa errealak), eta aldi berean oinarri ustelak dituzten erraldoi aseezin horiei dirua ematea.
 • Politikak aldarazteko bide bakarra ukapen soziala eta mobilizazioa ditugu.

Dar dinero público a la banca para quitárselo a la gente es injusto e inmoral

2012/06/11

Para ELA, el acuerdo del pasado sábado “no es un rescate, sino un empujón hacia el precipicio. Adolfo Muñoz ha reiterado que “Rajoy ha vuelto a mentir y que el gobierno va a trasvasar enormes cantidades de dinero público a la banca, recortando los derechos laborales y sociales”. “Mientras tanto seguirá sin haber crédito”, ha subrayado.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz “Txiki”, ha comparecido en Donostia junto al responsable del área social, Mikel Noval para hacer una valoraciòn de las consecuencias del acuerdo del eurogrupo del pasado sábado para el rescate de la banca.

El comunicado del eurogrupo señala que el volumen del préstamo será de 100.000 millones de euros, una cifra que supera el déficit público que tuvieron en 2011 todas las instituciones del estado español juntas. Esta cifra equivale, aproximadamente, al 10% del PIB.

Es un préstamo al gobierno, no un préstamo a la banca. El dinero lo recibirá el Fondo para la Reestructuración Ordenada de las instituciones bancarias (FROB), que es un Fondo del Gobierno español. El FROB (el Gobierno) recibirá los fondos, y será el gobierno el que los tenga que devolver, pagando un interés.

Quien tiene que devolver el crédito es el gobierno, no la banca. El comunicado del eurogrupo es claro, e indica que “el Gobierno español conservará la plena responsabilidad de la ayuda financiera y firmará el Memorando de Entendimiento”. En este memorando se recogerán las condiciones y compromisos que deberá adquirir el gobierno.

El gobierno dará esta ingente cantidad de dinero público a la banca. No se lo va a prestar sino que se lo va a dar, como se ha anunciado en el caso de Bankia. Es obvio que el gobierno no va a ganar dinero, sino que va a perder, y mucho. Lo que no se sabe es cuánto. En el caso de Bankia el gobierno piensa darle 23.500 millones de euros, destinados a adquirir capital del Banco. El objetivo de esta operación es sanear el banco y volver a privatizarlo, y lo razonable es pensar que la la futura privatización (en caso de que la entidad sobreviva) se haga a precio de saldo. Es lo que ocurrirá en todos los casos.

Es un trasvase de renta a la banca que va a suponer más paro y más recortes sociales. ELA rechaza la utilización de términos engañosos como “rescate” o “financiación europea a condiciones muy ventajosas”:

 • Las operaciones aplicadas con Grecia, Irlanda o Portugal no han sido ningún rescate, sino un empujón al precipicio. Y eso es lo que ocurre ahora con el Estado español. En los cuatro casos ocurre lo mismo: préstamos al gobierno para ponerlos en manos no del pueblo, sino de empresas privadas de distinta índole. En todos los casos una parte importante de ese dinero se da directamente a la banca, como ocurre ahora con el estado español.
 • La financiación no va a ser en condiciones muy ventajosas. Según las filtraciones, el tipo de interés será de entre el 3 y el 3,5%, muy superior al 1% al que el Banco Central Europeo ha estado prestando a las entidades financieras de la Unión Europea.
 • Se van a intensificar las políticas de ajuste y recortes, con el consiguiente aumento del paro y de la desprotección social. Esta operación va a suponer más déficit y deuda pública. Teniendo en cuenta las políticas acordadas por los gobiernos para reducir el déficit y la deuda pública, destinar recursos a la banca reducirá los recursos económicos destinados a otras cuestiones, como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, etc. Es decir, se va a dar dinero a la banca para quitarlo de lo que la gente necesita.

No es verdad que no vayan a imponerse condiciones de política presupuestaria o de recortes sociales:

 • Además de que el gobierno devuelva el crédito con sus correspondientes intereses, cuando se firme el préstamo se le impondrá condiciones sobre sus políticas públicas. Hoy todavía no se conocen estas condiciones. El gobierno insiste en que solo afectarán a los bancos. Esto no hay quien se lo crea. Lo ha dicho el ministro de finanzas de Alemania: lo que se exija a la banca será una parte de las condiciones, pero habrá más. El gobierno ha mentido continuamente en este proceso y lo sigue haciendo ahora (por ejemplo, Rajoy decía hace apenas un mes que no iba a haber ni un euro de dinero público para la banca, o hace diez días negaba que iba a pedir dinero a la Unión Europea).
 • El comunicado del eurogrupo indica que “se vigilará de cerca y de forma periódica el progreso en estas áreas, al mismo tiempo que se proporcione la ayuda financiera.” Las áreas a las que se refiere son la política presupuestaria, corregir los desequilibrios macroeconómicos o las reformas estructurales. Es decir, el eurogrupo relaciona claramente ir entregando el dinero al gobierno a que éste aplique las políticas de recortes de derechos laborales y sociales. Igual que ha ocurrido hasta ahora en Grecia, Portugal o Irlanda.
 • Un ejemplo de la condicionalidad de estas políticas lo tenemos en las recomendaciones del Consejo Europeo al gobierno español, aprobadas el pasado 30 de mayo, que, entre otras cuestiones, instan a la reducción adicional del déficit público, a reducir las cotizaciones sociales y aumentar el IVA y otros impuestos indirectos, a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y tomar nuevas medidas de recorte de las pensiones. Sin duda, el acuerdo futuro contemplará la “obligatoriedad” de aprobar este tipo de recomendaciones.
 • El Fondo Monetario Internacional tendrá un papel de supervisión, lo que avala que las políticas van a tener efectos nefastos para la población. El comunicado del eurogrupo recoge que “Invitamos al FMI a apoyar la aplicación y la supervisión de la ayuda financiera mediante informes periódicos”. Esto supone dar un papel de control al FMI, lo que está relacionado con la condicionalidad de las políticas.

No va a suponer más crédito, sino la cobertura de agujeros gigantescos de las actuales entidades financieras. Con todas las reformas hasta ahora aprobadas para el sector financiero se ha dicho que pretendían favorecer que el crédito fluya a las empresas y a las familias. Nada de eso ha ocurrido. Y tampoco pasará ahora. Las entidades financieras tienen unos agujeros enormes, cuyas cifras reales se desconocen, y el dinero que meterá el gobierno es para tapar los agujeros. Basta recordar que entre diciembre y febrero el Banco Central Europeo ha prestado más de 200.000 millones de euros a la banca del estado español, a tres años, sin que por ello haya aumentado el crédito.

Existe un acuerdo político de fondo para aplicar estas políticas y desinformar a la sociedad. Se nos ofrece una gran avalancha de información, pero con muy pocos datos sobre lo que realmente se ha aprobado. Se manipula el lenguaje. Con independencia de quién esté en el gobierno, las políticas aplicadas han ido en la misma dirección. La duda que surge es si habrá una formalización de un nuevo Pacto de Estado para dar cobertura a este saqueo contra la mayoría de la población.

En definitiva, podemos concluir que:

 • Lo anunciado el sábado es un paso más en una estrategia diseñada por el gobierno para trasvasar enormes cantidades de dinero público a la banca, recortando los derechos laborales y sociales. Esta estrategia se basa en la mentira y en el acuerdo entre los poderes económico, financiero y político.
 • Si no tienen dudas de que la banca va a pagar o de que invertir en la banca del estado español es rentable, que lo haga el capital privado, no el público. No queremos que se les rescate con nuestro aval, si les avalamos las víctimas seremos todos. No nos fiamos. queremos que respondan por todo lo que han hecho, como hacemos el resto de conciudadanos.
 • La operación es un empujón al precipicio, no un rescate. Va a suponer un empobrecimiento generalizado de la población, a través del aumento del paro y de la desprotección social.
 • Dar dinero a la banca y quitárselo a la gente es totalmente injusto e inmoral. Hay que dejar caer a la banca que lo ha hecho mal: no se puede premiar a los bancos irresponsables y oportunistas. El coste que tendríamos que asumir por dejarlos caer es mucho menor que el vamos a sufrir por sacarlos a flote. No es justo que todos los días siga habiendo víctimas de los bancos codiciosos (personas que pierden casas a medias de pagar, empresas “reales” que no obtienen créditos para proyectos razonables), mientras que se da dinero a esos gigantes insaciables con pies de barro.
 • El rechazo social y la movilización es la única vía para conseguir cambiar las políticas.
A %d blogueros les gusta esto: