Posts tagged ‘Diputación Foral’

junio 14, 2012

Eskandalu hutsa da Iberdrolak zergarik ez ordaintzea ia 5.700 milioiko etekinak lortuta

2012/06/13

Bizkaiko Foru-Aldundiak aitortu du Iberdrolak Bizkaiko Ogasunari euro bat ere ez ziola ordaindu Sozietateen Zergari zegokionez, 2008an eta 2009an 5.681 milioiko etekinak lortu bazituen ere.

ELAk uste du injustua eta immorala dela halako dirutza irabazten duen enpresa batek zergarik ez ordaintzea. Honek agerian uzten du zerga-sistema enpresen eta kapitalaren neurrira eginda dagoela. Lanik gabe dagoen pertsona batek ogia erosten duenean Iberdrolak Sozietateen Zergan baino gehiago ordaintzea ezin da inola ere onartu.

ELAk salatu egiten du botere politikoak Iberdrolaren moduko enpresekiko duen zurikeriazko jarrera; agintariek pribilegiozko tratua ematen diete, omenaldiak egiten dituzte eta abantailak eskaintzen dizkiete, enpresen jarduera gizartearen onerako delako aitzakiaz. Haatik, zergarik ordaintzen ez duena ez da gizartearen onerako ari. Horregatik, ELAk agintariei eskatzen die ardura politikoak beren gain har ditzatela.

Badirudi agintari politikoak, hain zuzen Bizkaiko Aldundiaren ardura dutenak, oso pozik daudela Iberdrolak zergak ez dituelako ordaintzen; Sozietateen Zergaren egungo araudiarekin ere gustora daude. Bada, hori salatzearekin batera, ELAk gogora ekarri nahi du Iberdrolako presidentea Lehendakariaren Aholku-Batzordeko kide dela; Eusko Jaurlaritzaren buru denak azaldu egin beharko luke zer eratako gomendioak egiten dituzten zergarik ordaintzen ez dutenek.

Es escandaloso que Iberdrola no pague impuestos cuando obtiene casi 5.700 millones de euros de beneficios

2012/06/13
La Diputación Foral de Bizkaia ha confirmado que Iberdrola no pagó ni un euro en Bizkaia por el Impuesto sobre Sociedades, a pesar de obtener 5.681 millones de beneficio en 2008 y 2009.

ELA considera injusto e inmoral que una empresa que gana tanto dinero no pague impuestos. Esta es una muestra más de que el sistema fiscal se ha hecho a medida de las empresas y del capital. Que una persona en paro, al comprar el pan, pague más impuestos que Iberdrola en el Impuesto sobre Sociedades es totalmente inaceptable.

ELA rechaza el discurso servil del poder político ante empresas como Iberdrola, a las que quienes gobiernan dan un tratamiento privilegiado, les homenajean o les ofrecen todo tipo de ventajas, diciendo que su actividad repercute en el bien de la sociedad. Que no paguen impuestos contradice claramente este discurso. Por ello, ELA reclama la asunción de responsabilidades políticas ante este hecho.

ELA denuncia que los responsables políticos, en este caso quienes dirigen la Diputación de Bizkaia, parecen estar muy satisfechos con que Iberdrola no pague impuestos o con la regulación del Impuesto sobre Sociedades. También quiere recordar que el presidente de Iberdrola es miembro del Consejo Asesor del Lehendakari, que debería explicar qué tipo de asesoramiento ofrecen quienes no pagan impuestos.

febrero 21, 2012

Bizkaiko Diputazioko langileak kalitatezko zerbitzu publikoaren alde

2012/02/21
Bizkaiko Diputazioko eta Gizarte urgazpenerako foru erakundeko delegatuak kontzentrazioa burutuko dute gaur goizean Leioako egoitzan, bertako langileekin batera, zerbitzuaren prestazioan zein lan baldintzetan ordezkapenen murrizketen ondorioz gertatzen ari den okerragotzea salatzeko.

Gizarte Urtgazpenerako Foru Erakundeak (GUFE), behar gehien duten kolektiboei ematen die zerbitzu eta babesa; hirugarren adineko egoitzak, tutoretza duten umeen etxebizitzak, minusbaliotasuna duten pertsonen egoitzak, etabar. 2010. urteaz geroztik, Gufe-k arlo hauetan langile ordezkapenak murriztu egin ditu. Lehen murrizketa %25ekoa izan zen baina orain %34 gehitu behar diogu Foru Aldundiaren aurrekontua aintzat hartzen badugu.

Datu hauek zer esan nahi dute? Gaixotasun, baimen edo oporren ondorioz izaten diren gabeziak, neurri handi batean ez direla betetzen eta honen ondorioz, langile faltagatik, zerbitzu publikoa bete gabe geratzen dela. Oso deigarria da ohiko edo eguneroko langile kopurua, GUFEk berak gutxiengoak ezarri behar direnean (grebetan adibidez) jartzen dituenak baino txikiagoak direla. Hala eta guztiz ere, ez dituzte hauek ordezkatuko dituzten langilerik kontratatzen.

Ondorioak oso larriak dira:

  • Erabiltzaileak pairatzen ditu langile faltaren ondorio nagusiak. Langile faltaren ondorioz, Adineko pertsona dutxatzen ez denean, gure etxebizitzetan ditugun umeei eskola-ordutik kanpoko jarduerarik bermatu ezin diegunean, minusbaliotasuna duten umeei irteerak eta txangoak ematerik ez dugunean, instalakuntzak behar diren moduan garbitu ezin direnean,… Ehunka adibide jarri ditzazkegu, zoritxarrez.
  • Denok dakigu lankide bat falta denean zer gertatzen den: gainontzekoen lan-karga handitu egiten dela. Kontuan eduki behar da ez dugula makinekin edo torlojuak egiten lan egiten, pertsonekin baizik. Murrizketak, gure bizkar gainean erortzen dira zuzen-zuzenean, hau da, betikoen bizkar gainean… Gure nagusien bizkarren gainean ez, noski! Langileak jasatzen duen presioa oso handia da, besteak beste, dagozkion baimen eta lizentziak ez hartzeko, naiz eta justifikatuak izan.
  • Egoera ekonomiko larri honetan, arduragabekeri itzela da enplegua suntsisea. Ordezkapenak lan-kontratuak suposatzen dute eta hauen bitartez, pertsona horiek beraien bizi baldintzak duin bihurtu ditzakete.

Murrizketa hauen aurrean, Aldundiko zein Gufe-ko agintariek beraien pribilegioak ez dituzte kentzen ez eta murrizten: gehigarri pertsonalak, dedikazio gehigarriak, dietak, kotxe ofizialak, taxiak, “visa”k… mantentzen dira (hauek guztiak urtero 8 milioi eurotik gorako gastua suposatzen dute). Hau guztia gutxi balitz, superestruktura ere mantentzen dute: nagusiak, nagusi-ordeak, aholkulariak…

Contra los recortes en la Diputación de Bizkaia y el defensa de un servicio público de calidad

21/02/2012
Representantes sindicales en la Diputación de Bizkaia y del Instituto foral de asistencia social (IFAS) se han concentrado en la Residencia de Leoia para denunciar el deterioro del servicio y en las condiciones laborales, como consecuencia de los recortes.

El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), que presta atención en Bizkaia a los colectivos más necesitados como residencias para la Tercera Edad, hogares para niños y niñas tuteladas, centros para personas con discapacidad, etc, viene reduciendo desde el año 2010 las sustituciones de personal; primero un 25%, a lo que hay que añadir un 34% adicional, según el presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia. Esto quiere decir que, en realidad no se están sustituyendo la mayoría de las ausencias del personal por enfermedad, permisos, vacaciones… y que por lo tanto el servicio público se queda desatendido por falta de personal. Es más, es habitual que el número de trabajadores y trabajadoras sea menor que el que el IFAS suele fijar como servicios mínimos, p. ej. en caso de huelga, y así y todo no contratan personas sustitutas.

Las consecuencias son graves:

  • El mayor perjudicado es la persona usuaria. Por poner algunos ejemplos: la persona mayor que no podemos duchar por falta de personal, el apoyo en actividades extraescolares que no podemos ofrecer a los/as niñas/as en nuestros hogares, las salidas que no podemos realizar con los/as chavales/as en centros para personas con discapacidad, las instalaciones que no podemos limpiar dignamente… Son cientos los ejemplos que podemos poner.
  • Todas/os sabemos lo que sucede cuando alguien falta en nuestro turno: la carga de trabajo aumenta para el resto del personal, siempre teniendo en cuenta que trabajamos con personas y no con maquinaria ni fabricando tornillos. El recorte en este caso recae sobre las espaldas del personal… siempre del mismo personal, porque ¿las espaldas de los “jefes/as” se ven afectadas? Evidentemente, no. De esta manera, también se ejerce una presión sobre el personal para que no coja ausencias, aunque estén justificadas.
  • En esta coyuntura económica tan dura es una irresponsabilidad destruir empleo, porque las sustituciones suponen contratos de trabajo para numerosas personas que únicamente así pueden dignificar sus condiciones de vida.

Paradójicamente, mientras se producen estos salvajes recortes, tanto  la Diputación como el IFAS siguen sin querer meter mano a sus privilegios, en forma de complementos personales o de dedicación, dietas, coches oficiales, taxis, “visas”… (que suman más de 8 millones de euros anuales), además de mantener una superestructura de jefes, subjefes, asesores, etc.

febrero 6, 2012

Euskadi mantiene vigente un “coladero” que sirve para la evasión de impuestos

MIKEL ORMAZABAL – San Sebastián –  El País 05/02/2012

En plena campaña de la UE contra los paraísos fiscales, las tres haciendas vascas aún mantienen en vigor en su normativa tributaria un régimen especial para las empresas que, lejos de cumplir su objetivo de incentivar la economía mediante la atracción de capitales, se ha convertido en “un coladero” por el que se infiltran decenas de sociedades que consiguen evadir el pago de sus impuestos. Se trata de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), una figura derogada en el resto de España y que solo se conserva en el Impuesto sobre Sociedades (artículo 60) de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Por esta vía, sociedades domiciliadas en territorio vasco con beneficios multimillonarios han podido pagar solamente el 1% de esas cantidades, cuando el tipo general está situado en el 28%. Fuentes consultadas aseguran que si Bruselas toma cuenta de esta realidad, las haciendas forales corren el riesgo de verse envueltas en un problema semejante al de las denominadas vacaciones fiscales, declaradas ilegales por el Tribunal de la UE y sujetas aún a una multa que ronda los 50 millones de euros.

La aparición del caso Nadal ha vuelto a poner al descubierto este agujero fiscal. Según la información difundida esta semana por la web http://www.primeran.com, la Hacienda guipuzcoana habría abierto una investigación a un grupo de sociedades del tenista Rafael Nadal que obtuvo entre 2005 y 2009 unos beneficios de 47,3 millones y solo abonó 11.058 euros (el 0,02%) por estar acogido al régimen especial de las SPE. La Diputación, gobernada por Bildu, no ha confirmado que esto sea así, aunque recuerda que actuará “con seriedad y firmeza” contra los contribuyentes incumplidores. El tenista, por su parte, asegura que está “al corriente de todas las obligaciones tributarias”.

A mediados de 2010, la Hacienda guipuzcoana, entonces en manos de Hamaikabat, quiso suprimir el régimen especial de las SPE, pero su intento fue rechazado de plano por Álava y, sobre todo, por Bizkaia, ambas controladas por el PNV. Gipuzkoa pretendió eliminar este trato preferente para algunas sociedades cuando se conocieron las conclusiones de la comisión de las Juntas Generales que investigó el fraude de la empresa Glass Costa Este Salou. Según la denuncia de la Fiscalía, esta firma catalana, de la que era socio el exdirector de Hacienda y exsenador del PNV Víctor Bravo, obtuvo cuantiosos beneficios fiscales tras simular que tenía su domicilio fiscal en San Sebastián.

El Parlamento guipuzcoano concluyó que el régimen especial por el que tributan las SPE cumple “solo en parte” su objetivo de estimular la reinversión de los beneficios y promover la creación de empresas en este territorio. Otro tanto podría estar ocurriendo en Bizkaia y Álava. Es un sistema “sin apenas garantías de transparencia”, “sin obligaciones de auditoría”, “facilita el endeudamiento sin límite” y “con la puerta abierta a la participación de paraísos fiscales”, según consta en el informe de las Juntas, aprobado por unanimidad. Los partidos recomendaron “la necesidad de acometer profundas reformas” y “proceder a la revisión de todas las concesiones” de este régimen.

Han pasado casi dos años desde que se certificó esta anomalía en la normativa tributaria vasca, pero todavía hay empresas que gozan de este tratamiento tan opaco. El pasado viernes, la responsable de la Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, dijo desconocer la cifra de SPE que están dadas de alta en este territorio. Tampoco se ha dado a conocer cuántas han pedido acogerse a este régimen o darse de baja. Su antecesor, Pello González (Hamaikabat), aseguró que hasta 2010 había 115 sociedades de promoción que suponían un gasto de 600 millones en beneficios fiscales para la Hacienda. Tras las renuncias solicitadas, el año pasado estaban registradas unas 80 sociedades de estas características, según datos no oficiales.

Poco antes de acabar la pasada legislatura, Alternatiba (ahora dentro de Bildu) pidió en febrero de 2011 suprimir esta “fuente de fraude”, principalmente para el sector inmobiliario. En su programa de gobierno, Bildu se comprometió a “eliminar los regímenes privilegiados para empresas”, así como a “cerrar la vía a las exenciones y prácticas de ingeniería fiscal que permiten eludir el pago de impuestos a los patrimonios elevados”.

 El régimen especial

– El régimen especial de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE) está recogido en el artículo 60 de las normas forales que regulan el Impuesto sobre Sociedades de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, aprobadas en julio de 1996. Se concede a entidades cuyo objeto social primordial consiste en “promover o fomentar empresas mediante la participación temporal en su capital”. Tienen que tener un capital desembolsado de 3.005.060,52 euros.

– Beneficios: Por suscripción o adquisición de participaciones en nuevas sociedades, las SPE obtienen cuantiosos beneficios y devoluciones fiscales. Puede llegar a abonarse solamente el 1% de los beneficios empresariales, cuando el tipo general en Euskadi es del 28% (el 24% para las pymes).

– Concesión: La aplicación de este régimen especial está condicionada a la “concesión expresa” por parte del Departamento de Hacienda. La razón de ser de esta figura fiscal es “incentivar la reinversión” y favorecer la creación de nuevas empresas.

A %d blogueros les gusta esto: