Posts tagged ‘Caixabank’

octubre 11, 2012

Estatu espainiarreko bankaren beharrizanak

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/10

Joan den ostiralean argitaratu zuten Oliver Wyman kontsultorak estatu espainiarreko bankaren egoerari buruzko txostena. Txosten honetan irakur daitekeenez estatu espainiarreko bankak 53.745 milioi euroko kapital defizita dauka eta ia erdia Bankiari dagokio (24.743 milioi euro).

ELAren Azterketa Bulegoko 11. Buletinetik hartua

Erresistentzia froga hauek paperean egindako simulazioak dira, ekonomiaren okertze orokor baten aurrean, langabeziaren igoerarekin, kredituen ordaintze ezarekin eta inbertsioen balio gutxitzearekin, banku eta kutxek duten ahalmenaren inguruan. Kasu honetan saiakerak egiteko jarritako oinarrizko testuingurua hurrengoa da: BPGdren %1,7ko jaitsiera metatua 2014rarte eta %23,4ko langabezi tasa. Kontutan hartzen den bigarren testuingurua, testuinguru zaila da, honako ezaugarriekin: BPGdren %6,5eko jaitsiera metatua 2014 urterarte, batazbesteko %29ko maileguen ordainketa eza eta %27,2ko langabezia. Oinarrizko testuinguruan kreditu erakundeek ustezko galerei aurre egiteko benetako kapitalaren (Tier1) portzentaia %9koa da eta testuinguru zailagoan %6koa.

Guztira 14 banka erakunde aztertu dira, estatu espainiarreko sistema finantzieroaren %90a ordezkatzen dutelarik. 14 banketxe hauetatik 4 nazionalizatutakoak dira, hau da FROBak (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria) kontrolatuak. Guztira, txostenaren arabera, nazionalizatutako lau banketxe hauek 46.206 milioi euroko berkapitalizazio beharrizana dute. Bankia zerrendaburu da 24.743 milioi euroko kapital beharrizanarekin, atzetik Catalunya Caixa 10.825 milioi euroko beharrizanaz, Novagaliciak 7.176 milioi euro behar ditu eta Banco de Valenciak beste 3.462 milioi euro. Lau erakunde hauek kapital beharrizan osoaren %86a batzen dute.

Nazionalizatuak izan ez diren beste hiru bankuk kapital beharrizana dute: Banco Popular (3.223milioi euro), Banco Mare Nostrum (2.208 milioi euro) eta Ibercaja, liberbank eta Caja3 ren arteko fusioa (2.108 milioi euro).

Aztertutako gainontzeko zazpi bankuek ez dute kapital beharrik. Hauetxek dira: Santander, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Bankinter eta Unicaja eta Caja España Dueroren arteko fusioa.

2011 urtean egindako azket estres testean 5 banku espainiarrek ez zuten froga gainditu. Azterketa hau gainditzeko %5eko kaudimen koefizientea izatea beharrezkoa zen. 2010 urte bukaeran, kapital gehikuntzarik egin gabe 9 banku espainiarrek ez zuten beharrezko kaudimen koefizienterik froga gainditzeko. Eta 2011ko apirilean, kapital gehikuntzak egin ondoren 5 bankuk ez zuten gainditu. Froga gainditu ez zuten bankuak hauek izan ziren: Unnim, Catalunyacaixa, CAM, Caja3 eta Banco Pastor. Momentu horretan Espainiako Bankuaren esanetan, 5 banku hauek ez zuten kapitala gehitzeko beharrik espainiar finantzar sistemak bazituelako hornikuntza orokor edota bono bihurkor nahikoa eta froga egiteko orduan ez zirenak kontutan hartu; beraien ustez hala izanez gero %5eko kaudimen koefizientea gaindituko lukete. Banka Europearreko Aginpidearen (EBA) arabera 7 erakunde espainiarrek froga justu gainditu zuten beraien kaudimen koefizientea %5 eta %6 bitartean zegoelako.

EBAren gomendioen artean zegoen ikuskariek froga gainditu ez zuten erakundeei kapital beharrizanak betezea eskatzea. Espainiako Bankuak ziurtatu zuen nahiz eta froga ez gainditu espiniar erakunde batek ere ez zuela kapital gehikuntzarik behar erresistentzia frogen ondorioz. Elena Salgadok, ordungo ekonomia presidente ordea, ziurtatu zuen emaitzak ezin hobeak zirela eta espainiar finantziar sistemaren sendotasuna bermatzen zuela.

Espainiako Bankuak adierazi zuen espainiar bankaren sektoreak gardentasun osoko froga bat egin zuela.

Estatu espainiarrean nota ona eraman zuten bankuetxeak honakoak izan ziren: Banca March, Kutxa, Unicaja, BBVA, BBK, Banco Santander, Banc Sabadell eta Bankia. Hauetxek izan ziren estatuko sistema finantzieroko kalitatezko baliabide onenak zituztenak. Handik urtebetera esanguratsua da adibidez, Bankiari gertatu zitzaiona.

Argi geratu zen 2011ko estress testaren froga fartsa haundi bat izan zela. Are gehiago 2010ekoak, non Irlandako bankuak esaterako, “osasuntsuak” zirela esan zuten eta lau hilabete geroago erreskate finantzieroa jaso zuten.

Aldioro sistema finantzieroari egiten zaizikion frogak zalantzagarriak dira, orain arte egindako guztiak nabarmen geratu direlako argitaratu eta denbora gutxira. Joan den astean aurkeztutako txostenean, esaterako, testuinguruak azaldu dituguneko paragrafoan aipatutako benetako kapitalaren portzentaia desberdina da bi testuinguruetan. Arrigarria da testuinguru zailago batean galerei aurre egiteko kapitala oinarrizko testuinguruan baino baxuagoa izatea. Aipagarria da, portzentai hori legez finkatzen dela eta gobernuak 24/2012 Errege Dekretuz finkatu zuen: “kreditu erakundeek, gutxienez, dauzkaten arrisku esposizioen %9ko kapitala izan behar dute”. Beraz, simulazioa %9a kontutan hartuta egin izan bazen bankuen kapital beharrizana ez litzateke 53.700 milioi eurokoa izango askoz ere altuagoa baizik. Akats hau nabarmen geratzen da “Entite bakoitzaren emaitzak” atalean Santanderrek eta BBVAk oinarrizko testuinguruan askoz ere kapital gutxiago agertzen denean testuinguru zailean baino.

Argi dago beraz, estatuko bankan izugarrizko galerak metatuko dituela eta arazo horren konpnbidea zortzapena murriztea izango dela. Ez da egia mailegua ekonomia errealeara aterako denik eta begibistakoa da bankuak diru publikoaz erreskatatzen jarraituko dutela.

octubre 11, 2012

Necesidades de la banca española

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/10

El viernes pasado se hizo público el informe que ha realizado la consultora Oliver Wyman sobre la situación de la banca española. De dicho informe se desprende que la banca española tiene un déficit de capital de 53.745 millones de euros y que casi la mitad de esa cantidad pertenece a Bankia (24.743 millones de euros).

Recogido del Boletín 11 del Gabinete de Estudios de ELA

Las pruebas de resistencia consisten en simulaciones hechas sobre papel acerca de la capacidad de los bancos y cajas para enfrentarse a un deterioro general de la economía y algunas de sus secuelas como un aumento del desempleo, el impago de créditos y la devaluación de sus inversiones. En este caso se han establecido un escenario base con una caída acumulada del PIB del 1,7% y una tasa de desempleo del 23,4% y otro adverso con una caída acumulada del PIB del 6,5% hasta el 2014, un escenario de impago de crédito del 29% de media y un escenario donde el desempleo alcanza el 27,2%. En el escenario base el capital puro con el que las entidades pueden hacer frente a sus supuestas pérdidas (Tier1) es del 9% mientras que en el escenario adverso es del 6%.

En total se han analizado 14 entidades bancarias que representan en torno al 90% del sistema financiero del Estado español. De estos 14 bancos 4 son entidades nacionalizadas, por lo tanto controladas por el FROB. En total, el informe estima que las cuatro bancas nacionalizadas tienen una necesidad de recapitalización de 46.206 millones de euros. Bankia encabeza la lista, con una necesidad de capital de 24.743 millones de euros y le siguen Catalunya Caixa, que precisa 10.825 millones de euros, Novagalicia, con una necesidad de capital de 7.176 millones de euros y el Banco de Valencia con otros 3.462 millones. Estas cuatro entidades nacionalizadas concentran el 86% de las necesidades de capital.

En total, el informe estima que las cuatro bancas nacionalizadas tienen una necesidad de recapitalización de 46.206 millones de euros.

Otras tres entidades no nacionalizadas pero con necesidades de capital adicional, son: Banco Popular (3.223 millones de euros), Banco Mare Nostrum (2.208 millones de euros) y la fusión de Ibercaja, Liberbank y Caja3 (2.108 millones de euros).

El resto de entidades que completan el análisis no necesitan capital. Estas son : Santander, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Bankinter y la fusión de Unicaja y Caja España Duero.

En el último test de estrés llevado a cabo en 2011, 5 bancos españoles suspendieron. En este test se solicitaba un ratio de solvencia del 5% para aprobarlo. A finales de 2010 y sin ampliar capital 9 entidades españolas no tenían el ratio de solvencia suficiente como para aprobar este examen. En abril de 2011 y después de haber realizado ampliaciones de capital, 5 entidades españolas suspendieron por no haber llegado al %5 de ratio de solvencia. Los bancos españoles con suspenso fueron Unnim, Catalunyacaixa, CAM, Caja3 y Banco Pastor. En este momento el Banco de España dijo que estos bancos no necesitaban ampliaciones de capital ya que el sistema español contaba con provisiones genéricas o bonos convertibles que de ser tenidos en cuenta para calcular la nota les haría aprobar. A pesar de ello la Autoridad Europea Bancaria (EBA) destaca que 7 entidades españolas tendrían un aprobado raspado al tener un ratio de capital entre el 5 y el 6%.

La EBA recomendaba a los supervisores nacionales que requiriesen a las entidades suspendidas a tomar medidas para cubrir sus necesidades de capital. El Banco de España aseguró que pese a los suspensos “ninguna entidad española requiere aumentar su capital como consecuencia de las pruebas de resistencia de la EBA”. La vice presidenta económica Elena Salgado, en la línea del gobernador del Banco de España, aseguró que el resultado del test de estrés era excelente y que mostraba la solidez del sistema financiero español.

El Banco de España declaró que el sector bancario español se sometió a un ejercicio de total transparencia.

Las buenas notas en España se la llevaron Banca March, la Kutxa, Unicaja, BBVA, BBK, Banco Santander, Banc Sabadell y Bankia. Fueron las entidades con mayor nivel de recursos de máxima calidad del sistema financiero español. Transcurrido un año desde la realización del último examen de la banca, no hay más que ver lo que ha sucedido, por ejemplo, con Bankia.

El test de estrés de 2011 demostró ser una farsa aún más rápido que el realizado en 2010, cuando los bancos irlandeses, por ejemplo, fueron proclamados como “sanos”. Cuatro meses después tuvieron que recibir un rescate financiero.

La credibilidad de estas pruebas periódicas al sistema financiero es dudosa, ya que todas las realizadas hasta el momento han quedado en evidencia al de pocos meses. En este informe presentado la semana pasada, por ejemplo, el porcentaje de capital puro mencionado en la descripción de los escenarios simulados es diferente. Curiosamente se pide menos capital para hacer frente a las pérdidas en un escenario adverso. Cabe destacar que ese porcentaje se fija por ley y el gobierno lo estableció en el RD 24/2102: “las entidades de crédito deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo”. Por lo tanto, si la simulación se hubiese hecho tomando en cuenta ese 9%, la necesidad de capital de la banca no hubiese sido de 53.700 millones de euros, sino que mucho más elevada. Este error se refleja en el informe cuando en el apartado de “Resultados por Entidad” el Banco Santander y la BBVA tienen menos capital en el escenario base que en el adverso.

Está claro que el total de la banca del Estado español acumulará enormes pérdidas y que la solución será ir reduciendo el endeudamiento, por lo tanto, no es cierto que el crédito vaya a fluir en la economía real y más cuando es evidente que se seguirán rescatando bancos con dinero público.

A %d blogueros les gusta esto: